Właściciel znaku jest też uprawniony do żądania podania orzeczenia do wiadomości publicznej. Dystrybutora nie chronią przed taką odpowiedzialnością umowy z dostawcami - mówi Alicja Rytel adwokat, kancelaria Patpol Legal.
DGP
Wielu przedsiębiorców sprowadza spoza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) towary oznaczone znakami towarowymi innych podmiotów. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby nie narazić się na roszczenia właścicieli tych znaków?
Pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów oznaczanych znakami towarowymi zasadniczo wymaga zgody ich właściciela. Jeśli są to znaki towarowe Unii Europejskiej – dotyczy to też terytorium EOG.
W takiej sytuacji brak zgody właściciela znaku na wprowadzenie oznaczonego nim towaru na rynek EOG naraża przedsiębiorcę – dystrybutora na konsekwencje związane z naruszeniem praw do unijnego znaku.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej przewiduje, że w przypadku naruszenia unijnego znaku towarowego sąd może zakazać działań naruszających prawo. To rozporządzenie odsyła też do prawa krajowego regulującego roszczenia właścicieli znaków towarowych. Zgodnie zaś z polską ustawą – Prawo własności przemysłowej, właścicielowi znaku przysługuje dodatkowo roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia – o naprawienie szkody. Sąd może też orzec o towarach oznaczonych spornymi znakami, np. zdecydować o ich zniszczeniu.
Właściciel znaku jest też uprawniony do żądania podania orzeczenia do wiadomości publicznej. Dystrybutora nie chronią przed taką odpowiedzialnością umowy z dostawcami. Nawet jeśli zawierają oświadczenia dostawców, że właściciel znaku wyraził zgodę na wprowadzanie oznaczonych nim towarów do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym. Takie umowy mogą ewentualnie umożliwiać roszczenia regresowe wobec dostawcy. Poza tym obowiązek wykazania, że wspomniana zgoda została wyrażona, będzie spoczywał na dystrybutorze. W tej sytuacji uzyskanie pewności, czy wprowadzenie danego towaru na terytorium EOG jest objęte zgodą właściciela znaku, może być trudne. Tylko zgoda właściciela na pierwsze wprowadzenie do obrotu towaru na terytorium EOG oznaczonego danym znakiem pozwala uniknąć roszczeń o naruszenia.