Globalne skutki pandemii koronawirusa, mimo licznych prognoz, pozostają wciąż wielką niewiadomą. Jednak analitycy nie mają wątpliwości, że trudna sytuacja w gospodarce światowej będzie trwać dłużej niż sama pandemia. Firmy narażone są na utratę płynności finansowej, a co za tym idzie – na zmniejszanie zatrudnienia. Żeby je przed tym chronić, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oferuje pracodawcom i przedsiębiorcom nowe formy wsparcia z udziałem Funduszy Europejskich.

Zapoznaj się z nimi i zdecyduj, które warto wziąć pod uwagę w przypadku Twojej firmy. Do dyspozycji masz obecnie: dopłaty do wynagrodzeń, nieoprocentowane pożyczki i pomoc dla planujących inwestycje w tym trudnym czasie. W dalszych planach są też inne bardzo korzystne pożyczki, gwarancje i poręczenia. Kolejne oferty będą się pojawiać, gdy tylko uzyskamy zgodę Komisji Europejskiej na zmiany w programach unijnych realizowanych w Polsce. To bardzo ważne, bo dzięki temu Polska zyskuje możliwość wydawania unijnych pieniędzy na nowych, antykryzysowych zasadach. Sytuacja jest dynamiczna – proponowane rozwiązania warto śledzić na bieżąco, zaglądając TUTAJ

1. DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ

Resort funduszy i polityki regionalnej oraz marszałkowie województw wspólnie wygospodarowali 2,6 mld zł na pomoc w utrzymaniu zatrudnienia. Pieniądze są przeznaczone dla pracodawców – zarówno przedsiębiorców, jak i sektora organizacji pozarządowych. Taka kwota powinna pomóc uratować ok. 500 tys. miejsc pracy. Pieniądze pochodzą z Funduszy Europejskich, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Na czym polega pomoc?

Obejmuje pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jaki i na umowy cywilno-prawne (również umowy zlecenia).

Kto może skorzystać?

Przedsiębiorcy (w tym prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą) oraz organizacje pozarządowe.

Na jakich zasadach?

Możesz ubiegać się o wsparcie w formie dofinansowania na każdego pracownika (wypłata co miesiąc przez maks. 3 miesiące), jeżeli z powodu pandemii wartość obrotów Twojej firmy spadła:
• co najmniej 30% – możliwe dofinansowanie: do 50% kwoty min. wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 1500 zł miesięcznie na pracownika, czyli do ok. 4500 zł w ciągu 3 miesięcy);
• o co najmniej 50% – możliwe dofinansowanie: do 70% kwoty min. wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2100 zł miesięcznie na pracownika, czyli do ok. 6300 zł w ciągu 3 miesięcy);
• o co najmniej 80% – możliwe dofinansowanie: do 90% kwoty min. wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2700 zł miesięcznie na pracownika, czyli do ok. 8100 zł w ciągu 3 miesięcy).


Na co zwrócić uwagę?

Jak jest liczony spadek obrotów? Możesz wskazać dowolne 2 kolejne miesiące w 2020 r. (np. luty i marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych i zestawić obroty z tego okresu z 2 analogicznymi miesiącami 2019 r. Wystarczy oświadczenie, nie potrzeba dodatkowych zaświadczeń.

Jak i w jakim terminie złożyć wniosek?

Jeśli prowadzisz firmę lub jesteś osobą samozatrudnioną, możesz już złożyć wniosek online za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Wsparcie uruchomione jest również dla organizacji pozarządowych – szczegóły TUTAJ.
Pieniądze przyznawane są przez powiatowe urzędy pracy. Wybrać musisz ten, w którym siedzibę ma Twoja firma czy organizacja lub miejsce pracy zatrudnianych przez nie osób. Na złożenie wniosku będziesz mieć 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

2. NIEOPROCENTOWANE POŻYCZKI

Pożyczki dla przedsiębiorców są bezpłatne – bez oprocentowania, opłat czy prowizji. Jeśli zdecydujesz się zaciągnąć taką pożyczkę, będziesz musiał spłacić tylko pożyczony kapitał. Na ten cel z Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) przeznaczono aż 400 mln zł.

Na czym polega pomoc?

Pożyczki mają wspierać płynność małych i średnich firm. Wszystko po to, by umożliwić im pokrycie bieżących potrzeb finansowych i ochronę miejsc pracy. Udostępniać je będą pośrednicy finansowi (np. fundusze pożyczkowe) wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przewidziana jest karencja w spłacie pożyczki do 6 miesięcy. Dodatkowo raz do roku będziesz mógł skorzystać z „wakacji kredytowych" (na 2 miesiące w pierwszym i drugim roku okresu spłaty). Karencja i wakacje wydłużają odpowiednio okres spłaty.

Kto może skorzystać?

Przedsiębiorcy należący do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Na jakich zasadach?

Wysokość pożyczki będzie określana indywidualnie, ale wyniesie nie więcej niż 15 mln zł. Pod uwagę zostanie wzięte jedno z poniższych kryteriów:
• dwukrotność wartości rocznego zestawienia płac za 2019 rok lub za ostatni dostępny rok (dla firm istniejących krócej – prognozowana wysokość płac),
• 25% wartości całkowitego obrotu w 2019 r.,
• zadeklarowana (i zweryfikowana przez pośrednika) kwota wystarczająca na zabezpieczenie płynności na kolejnych 18 miesięcy.


Na co zwrócić uwagę?

Wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie:
• do 100 tys. zł – weksel in blanco,
• powyżej 100 tys. zł – weksel i dodatkowe zabezpieczenie, zgodnie z polityką pośrednika.

Jakie są terminy?

Nieoprocentowane pożyczki ruszą jeszcze w kwietniu i będą udzielane do końca 2020 r. Więcej dowiesz się TUTAJ i TUTAJ.

3. POMOC DLA PLANUJĄCYCH INWESTYCJE

Kredyt na innowacje technologiczne, współfinansowany z Funduszy Europejskich, cieszy się już dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Nowa oferta to szczególny wariant tego kredytu. O dodatkowe pozycje wzbogacono listę kosztów, które można uwzględnić w budżecie. Wydłużono też terminy i złagodzono kryteria wejścia. A wszystko po to, by możliwie jak najwięcej firm, które planowały ponieść nakłady inwestycyjne, nie rezygnowało z nowych przedsięwzięć albo nie decydowało się realizować ich kosztem np. zmniejszenia zatrudnienia.

Na czym polega pomoc?

Kredyt na innowacje technologiczne to dotacja, z której sfinansujesz do 70% kwoty inwestycji. Ma formę tzw. premii technologicznej. W praktyce to dofinansowanie na spłatę części kredytu komercyjnego. Dotychczas, jeśli planowałeś wziąć w banku kredyt inwestycyjny (z czego 70% refundowała Ci premia technologiczna), musiałeś mieć środki własne. Wprowadzone zmiany znoszą obowiązek posiadania wkładu własnego. Teraz będziesz mógł go pokryć kredytem na innowacje technologiczne.

Kto może skorzystać?

Firmy sektora MŚP, które mimo utrudnień decydują się ponosić wydatki inwestycyjne na projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Przyznawany jest przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Na jakich zasadach?

Maksymalna kwota premii technologicznej nie będzie już ograniczona do 6 mln zł. Twoja inwestycja nie musi też być już innowacyjna co najmniej w skali kraju. A to właśnie ten wymóg stanowił niejednokrotnie istotną barierę. Wydłużono też terminy dostarczania dokumentów, w tym podpisania umowy kredytowej (z 30 do 60 dni).

Na co zwrócić uwagę?

Premia technologiczna to nadal dotacja na przedsięwzięcia rozwojowe, a nie finansowanie kosztów bieżącej działalności firmy. Aktualny jest wymóg, że wsparcie przeznacza się na realizację inwestycji technologicznych. Dotyczyć może zakupu i wprowadzenia nowej technologii albo wprowadzenia własnej technologii służącej wytwarzaniu nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów czy usług.
Konkurs na nowych zasadach zostanie uruchomiony w drugiej połowie 2020 r., gdy tylko zakończy się obecnie trwający nabór.

Jakie są terminy?

Termin składania wniosków w trwającym konkursie (nabór TUTAJ) wydłużono do 24 czerwca. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ i TUTAJ.

POMOC FIRMOM W TRUDNEJ SYTUACJI

Przewidziano też pomoc dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Skierowana jest ona również do firm, które korzystają już z unijnych dotacji. To specjalna oferta Funduszy Europejskich w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji. Pulę wygospodarowanych środków i zasady ubiegania się o nie określają poszczególne instytucje. Warunki są bardzo korzystne, szczegóły znajdziesz TUTAJ.
Na poważne przeszkody natknęły się niektóre firmy realizujące z udziałem unijnych pieniędzy tzw. projekty „miękkie” (społeczne, szkoleniowe). W obecnej sytuacji nie są w stanie zrealizować części założonych przedsięwzięć, np. szkoleń stacjonarnych. Spośród przedsiębiorców inwestujących z kolei w rozwój swoich firm i nowych produktów, wielu martwi się o wywiązanie się z zadeklarowanych terminów i rezultatów. Dla takich firm nowa specustawa przewidziała m.in. rozliczenie tych działań, których nie udało się zrealizować z powodu epidemii, wydłużenie terminów składania okresowych rozliczeń (tzw. wniosków o płatność), możliwość wprowadzania zmian w zaakceptowanych już wnioskach. Na wydłużenie terminów mogą też liczyć Ci, którzy w tych trudnych czasach planują składać wnioski o dofinansowanie. Więcej informacji TUTAJ oraz TUTAJ.


Pieniądze unijne z założenia są przeznaczane na finansowanie nowych przedsięwzięć. Prawne podstawy ich rozdzielania skonstruowane są tak, by stymulować rozwój firm. Ale w obecnej sytuacji wyzwaniem jest nawet utrzymanie poziomu zatrudnienia i biznesu. Stąd działania Komisji Europejskiej i polskiego rządu, by z Funduszy Europejskich można było wspierać również firmy w trudnej sytuacji. Opracowane zostały rozporządzenia wykonawcze, które umożliwią wydatkowanie unijnych pieniędzy w ten sposób. Polska skierowała już do KE dwa projekty rozporządzeń. Jedno, dotyczące pożyczek, poręczeń i gwarancji, jest już uzgodnione z Komisją i obowiązuje (szczegóły TUTAJ). Drugie, dotyczące dotacji, jest jeszcze w trakcie akceptacji przez KE. Oprócz tego, że umożliwiają one wspieranie firm w trudnej sytuacji, np. przez finansowanie kosztów ich bieżącego funkcjonowania, podnoszą też maksymalna kwotę dotacji na firmę (tzw. pomoc de minimis) – z 200 tys. aż do 800 tys. euro.