Kontrole mogą być wszczynane, natomiast wszelkie terminy na ustosunkowanie się kontrolowanego lub dostarczenie dokumentacji zostały wstrzymane. Są jednak przewidziane wyjątki od tej zasady. Zgodnie z art. 15zzs ust. 4 specustawy o COVID-19 „Strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli: 1) wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego ‒ w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 7‒9; 2) niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną ‒ w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1‒3, 5, 6 i 10”. W określonych wyżej przypadkach organ, sąd lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub kontrolę, są zobowiązane wskazać przyczyny wystąpienia z żądaniem.

Katarzyna Ulejczyk, adwokat, Kancelaria BCLA Bisiorek, Cieśliński i Wspólnicy.
Reklama