Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej do 2020 roku Polska powinna odzyskiwać 50% odpadów. Aby osiągnąć unijne standardy, wprowadzono nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustanawiając pięciofrakcyjny system selekcji śmieci. Obowiązuje on od 1 stycznia 2019 r.

Gra w kolory

Segregacja odpadów
zarówno w lokalach prywatnych, jak i w biurach wiąże się z koniecznością posiadania pięciu oddzielnych koszy w różnych kolorach: niebieski (papier), żółty (metale i tworzywa sztuczne), brązowy (śmieci bio), zielony (szkło) oraz czarny lub szary (odpady zmieszane). W praktyce oznacza to, że w przestrzeni biurowej zachodzi konieczność rezygnacji z tradycyjnych koszy, które każdy pracownik miał pod swoim biurkiem. W zamian za to konieczne jest zorganizowanie co najmniej kilku ogólnodostępnych punktów segregacji śmieci oraz kompleksowe przeszkolenie pracowników, gdzie powinny trafiać poszczególne odpady. Szczególnie ważne jest wyczulenie ich na wszelkie wyjątki od reguły, np.: do kosza na papier nie powinny trafiać zużyte ręczniki papierowe ani chusteczki higieniczne.

Odpady bio nie uwzględniają kości i resztek mięsa, zaś do odpadów zmieszanych nie zaliczają się leki czy zużyte baterie. Równie ważne jest ustawienie pojemników do segregacji w takich miejscach, żeby były one ogólnodostępne i dobrze widoczne. Nie wystarczy jedno dobrze przemyślane miejsce, konieczne wydaje się także rozlokowanie pojemników w kuchniach, punktach z kawą i ksero, pokojach socjalnych czy rest roomach.


Edukacja, motywacja, grywalizacja

Dużym ułatwieniem dla pracowników będzie z pewnością dokładne opisanie kategorii odpadów i umieszczenie informacji w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników. Choć przywołane wyżej wytyczne wydają się proste, w praktyce pojawia się sporo wyjątków. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w biurach w wielu przypadkach mamy do czynienia z odpadami wielomateriałowymi, które przed wyrzuceniem należy podzielić na osobne elementy i wyrzucić je do innych pojemników. Są to na przykład wszelkiego rodzaju koperty z foliowymi okienkami czy wyłożone folią bąbelkową.

W jaki sposób przekonać pracowników do prawidłowej segregacji odpadów? Kluczowa wydaje się zachęta. Dla coraz większej grupy ludzi wystarczającą pobudką jest potrzeba zachowania ekologicznych standardów. Pracownicy mniej zmotywowani wymagają rzetelnej edukacji. W obu przypadkach ważne jest nieustanne przypominanie pracownikom o obowiązku segregacji poprzez różnorodne formy komunikatów - nie tylko wspomniane już instrukcje umieszczone w pobliżu pojemników do segregacji, ale także newslettery, broszury, plakaty czy informacje wyświetlane na monitorach w wewnętrznych salkach konferencyjnych.

Dobrym rozwiązaniem jest też organizacja szkolenia wykorzystującego różnego rodzaju konkursy i grywalizacje. Istotne jest stworzenie atmosfery, w której biurowy obowiązek będzie postrzegany jako rodzaj wspólnego zobowiązania na rzecz ludzi oraz środowiska naturalnego. Można wprowadzić także system motywacyjny, np. jeśli cała firma będzie przez miesiąc skutecznie segregować odpady, pracodawca przeznaczy pieniądze na nagrodę dla pracowników.

Zgodnie z unijnymi standardami

Pięciofrakcyjny system segregacji śmieci wiąże się z koniecznością ciągłej aktualizacji wiedzy na temat selektywnego zbierania odpadów. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące segregacji, jesteśmy zobowiązani do zasięgnięcia informacji u źródła i kierowania się znalezionymi tam wytycznymi.

Nieselektywne gospodarowanie odpadkami oraz brak dostosowania do unijnych norm może skutkować wprowadzaniem kar finansowych sięgających 300 000 euro. Według raportu GUS w 2017 r., współczynnik selektywnego odzyskiwania śmieci wynosił w Polsce 26%, podczas gdy średnia dla krajów UE jest na poziomie 44%. Dążąc do zalecanych przez Wspólnotę 50%, warto szkolić i uświadamiać pracowników, jak wielkie znaczenie dla ludzi i środowiska naturalnego ma selektywne gospodarowanie odpadami oraz recykling w tak dużej strukturze jak korporacja.

Artykuł opracowany w oparciu o treści ze strony Officemap - ogólnopolskiej wyszukiwarki biur do wynajęcia.