(Dz.U. poz. 1495). Obowiązująca od 28 listopada ub.r. ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629), której przepisy szczegółowo już omawialiśmy w tygodniku Firma i Prawo, nie rozwiązała wszystkich problemów związanych z sukcesją firm. Dlatego też ustawodawca postanowił wprowadzić pewne zmiany – zarówno w samej ustawie, jak i innych aktach prawnych.
Wpisano je do ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. nr 1495; dalej: nowela). Zmiany są na tyle szerokie, że konieczna okazała się zmiana nazwy ustawy dotyczącej sukcesji. Jej tytuł od 1 stycznia 2020 r. będzie brzmiał: ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (dalej: u.z.s.p.o.f.).
Dziś zamieszczamy komentarz do wyciągu z wybranych przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wprowadzających zmiany w u.z.s.p.o.f. oraz w innych ustawach. W komentarzu pominięto przepisy noweli nieodnoszące się do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
Poszczególne części komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ukazały się w tygodniku Firma i Prawo:
cz. 1–22 stycznia 2019 r. (DGP nr 15)
cz. 2–19 lutego 2019 r. (DGP nr 35)
cz. 3–19 marca 2019 r. (DGP nr 55)
cz. 4–16 kwietnia 2019 r. (DGP nr 75)
cz. 5–21 maja 2019 r. (DGP nr 97)
cz. 6–18 czerwca 2019 r. (DGP nr 117)
cz. 7–23 lipca 2019 r. (DGP nr 141)
cz. 8–20 sierpnia 2019 r. (DGP nr 160)
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
• z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
• z 5 lipca 2001 r. o cenach
• z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
• z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
• z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
• z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
• z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
• z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
• z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
• z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
• z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
• z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
• z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
• z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
• z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
• z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg dotyczący rękojmi i gwarancji)
• z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Przeoczyłeś tygodnik?
Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazeta prawna.pl