Poszerzenie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o nadzór nad rynkiem sekurytyzacyjnym - zakłada nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, którą podpisał prezydent Andrzej Duda - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP.
Reklama

Nowelizacja ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia unijnego z 12 grudnia 2017 roku w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji.

Rozporządzenie to ustanawia ogólne ramy prawne dla wszystkich rodzajów sekurytyzacji, w tym definiuje samo pojęcie sekurytyzacji, oznaczającej transakcję lub program, w wyniku których ryzyko kredytowe związane z ekspozycją lub pulą ekspozycji ulega podziałowi na transze. Określa też wymogi wobec podmiotów uczestniczących w procesach sekurytyzacji, m.in. dotyczące obowiązku należytej staranności, zatrzymania ryzyka i transparentności czy dopuszczalne limity inwestycji w pozycje sekurytyzacyjne dla klientów detalicznych.

Najważniejszym przepisem noweli jest wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego jako właściwego organu w zakresie nadzoru, przestrzegania i egzekwowania przepisów unijnego rozporządzenia. KNF, w myśl nowych przepisów, będzie miała uprawnienia do nakładania sankcji administracyjnych, w tym kar finansowych i innych środków naprawczych.

"Ustawa przewiduje, iż decyzje dotyczące nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego sankcji administracyjnych są natychmiast wykonalne. Ponadto, w przypadku sankcji nakładanych w związku z częścią wskazanych w ustawie naruszeń, Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości informacje o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji oraz rodzaju i charakterze naruszenia, jak również danych osoby lub podmiotu, na które została nałożona sankcja. Informacje dotyczące imienia i nazwiska osób, na które została nałożona sankcja Komisja Nadzoru Finansowego udostępnia na swojej stronie internetowej przez okres roku" - czytamy w informacji biura prasowego Kancelarii Prezydenta RP.

Dodano, że ustawa wprowadza ponadto zmiany w sześciu ustawach.

Komisja będzie też miała prawo żądania od podmiotów kontrolowanych wyjaśnień. Uzyska także dostęp do informacji poufnych, w tym informacji ustawowo chronionych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.