Obowiązujące od 7 marca przepisy znacznie skróciły czas trwania kontroli w firmach i dały przedsiębiorcy możliwość wniesienia sprzeciwu od jej prowadzenia.

Zanim działalność gospodarcza przedsiębiorcy zostanie skontrolowana, inspekcja musi go o swoim zamiarze uprzedzić. Dopiero po upływie 7 dni od doręczenia mu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli może ją rozpocząć.

Kontrolujący muszą przestrzegać nowych zasad, ponieważ przedsiębiorca może domagać się odszkodowania, jeśli poniesie szkodę na skutek prowadzenia czynności kontrolnych prowadzonych z naruszeniem prawa.

Poza tym dowody zebrane podczas takiej kontroli nie mogą być wykorzystane przeciwko przedsiębiorcy w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnoskarbowym, które by go dotyczyło.

Od 31 marca 2009 r. będzie działało jedno okienko, w którym przedsiębiorca będzie mógł dokonać wpisu do ewidencji, załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru REGON i aktualizację lub nadanie numeru NIP oraz sprawy związane ze zgłoszeniem do ZUS lub KRUS. Będzie składał tylko jeden formularz zamiast dotychczasowych pięciu.

Przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji lub po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - nie czekając na zawiadomienie o wpisie.

Więcej we wtorkowym Tygodniku Prawa Gospodarczego: Korzystne zmiany dla zakładających i prowadzących działalność gospodarczą