Przyznanie dotacji, w tym również dotacji unijnych na uruchomienie działalności gospodarczej, następuje zasadniczo na podstawie konkretnej umowy o dofinansowanie, zawieranej między podmiotem udzielającym dotacji a jej beneficjentem.

W związku z powyższym wszelkie szczegóły dotyczące m.in. warunków przyznania dotacji, jej zwrotu lub inne obowiązki z tym związane strony mogą określić w takiej właśnie umowie. Nie można zatem wykluczyć, iż obowiązek zwrotu dotacji zależny będzie m.in. od tego, czy strony kwestię zwrotu uregulują w takiej właśnie umowie. W konsekwencji, jeśli beneficjent naruszy postanowienia takiej umowy i nie wykorzysta dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem, nie jest wykluczone, iż po stronie podmiotu udzielającego dotacji powstanie wierzytelność o jej zwrot.

Zakładając, iż taka wierzytelność powstanie, a przedsiębiorca ogłosi upadłość, udzielający dotacji będzie mógł szukać zaspokojenia z masy upadłości, jeśli dopełni ciążących na nim obowiązków wynikających z ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, w tym zgłosi swoją wierzytelność sędziemu komisarzowi w terminie oznaczonym w postępowaniu o upadłości.

Należy w tym miejscu wskazać, iż odrębnej analizy wymaga fakt, czy dotacje unijne przyznane w konkretnym przypadku na uruchomienie działalności wchodzą w skład masy upadłości, którą stanowi wszelki majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Jeśli zatem dotacje nie wejdą w skład masy upadłości, to nie jest wykluczone, iż upadły zobowiązany będzie do ich zwrotu z uwagi na fakt, że nie będą stanowiły jego majątku w oparciu o przepisy o nienależnym świadczeniu.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. nr 60, poz. 535 ze zm.).