Korzystając z koncesji lub PPP samorząd będzie mógł zawrzeć umowę z prywatnym przedsiębiorcą, który sfinansuje np. budowę parkingu lub oczyszczalni ścieków.

Potem w zamian za to firma będzie czerpała zyski z użytkowania obiektu lub oprócz zysków z eksploatacji otrzyma zapłatę.

Partnerstwo publiczno – prywatne musi być połączone także z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego.

Nowością będzie możliwość udzielania koncesji nie tylko na roboty budowlane, ale także na usługi.

Nabywanie usług i robót budowlanych przez podmioty sektora publicznego będzie możliwe zarówno w oparciu prawo zamówień publicznych jak i ustawę o koncesji.

O tym, które przepisy zastosuje urząd w konkretnym przypadku przesądzi forma płatności.

W przypadku nabywania usług lub robót na podstawie prawa zamówień publicznych – płatność wobec przedsiębiorcy będzie ustalana w formie pieniądza i dłużnikiem wykonawcy z tego tytułu będzie zawsze zamawiający zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia.

W przypadku koncesji przynajmniej część należnej wykonawcy zapłaty będzie musiało pochodzić z uzyskiwania korzyści ze świadczonej usługi od bezpośrednich usługobiorców.

Ma to miejsce gdy przedsiębiorca (koncesjonariusz) zacznie wykonywać jakieś usługi publiczne, których odbiorcą będą mieszkańcy a nie podmiot publiczny.

Przykładowo koncesjonariusz będzie zarządzać obiektem użyteczności publicznej np. basenem lub parkingiem i część jego wynagrodzenia będzie pochodzić z opłat wnoszonych przez użytkowników tej usługi.

Procedura koncesyjna ma być łatwiejsza do zastosowania i mniej sformalizowana niż przepisy o zamówieniach publicznych.

Urząd wybierając koncesjonariusza (firmę) będzie musiał jednak zachować zasady jawności i konkurencyjności.

Czytaj więcej – we wtorkowym Tygodniku Prawa Gospodarczego