Autorzy projektu ustawy o PPK na pracodawców nałożyli obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie planami kapitałowymi z wybraną instytucją finansową. Firma będzie również zawierała drugi typ umowy w imieniu pracownika i na jego rzecz - o prowadzenie PPK. To będzie oznaczało formalne wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych
Reklama

Zgodnie z będącym obecnie w konsultacjach projektem, umowa o zarządzanie zostanie zawarta z towarzystwem funduszy inwestycyjnych (TFI). Takich podmiotów na rynku polskim działa ok. 60. Wszystko wskazuje, że do listy podmiotów, które będą mogły zarządzać PPK zostaną dopisane jeszcze powszechne towarzystwa emerytalne, które obecnie zajmują się zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi i mają know how oraz infrastrukturę, aby przygotować ofertę dla oszczędzających w nowym systemie. Poważnie rozważane jest również dopuszczenie do podobnej działalności ubezpieczycieli, co rozszerzyłoby katalog podmiotów i jednocześnie pozytywnie wpłynęło na konkurencyjność na rynku PPK.

Pracodawca będzie wybierał instytucję finansową, z którą podpisze umowę o zarządzanie planami kapitałowymi po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej lub innej reprezentacji zatrudnionych. Nie będzie ona jednak dla niego wiążąca.

Portal pomoże

Nie wszystkie działające na rynku instytucje muszą znaleźć się na liście, z której podmiot zatrudniający będzie mógł wybrać zarządzającego planami kapitałowymi. Autorzy projektu liczą, że na początku zainteresowanych może być 15-20 towarzystw funduszy inwestycyjnych. Samo zainteresowanie zresztą nie wystarczy. Najpierw TFI lub inna instytucja musi zostać dopuszczona do udziału w portalu PPK, który ma być administrowany przez państwowy Polski Fundusz Rozwoju.

Portal PPK będzie źródłem wiedzy o nowej formie oszczędzania i da zobiektywizowaną możliwość wyboru instytucji zarządzającej. Będzie zatem kluczowym narzędziem, dzięki któremu pracodawca przed zawarciem umowy będzie mógł porównać oferty różnych instytucji finansowych. Dostęp do informacji tam zawartych będą mieli wszyscy zainteresowani, więc w ramach procesu konsultacyjnego przedstawiciele załogi, np. związki zawodowe, będą mogli również wskazać swoje typy.

Kto na liście

Aby TFI lub inny podmiot został dopuszczony na portal PPK konieczne będzie jednoczesne spełnienie warunków formalnych. Instytucja, która przyjmie w zarządzanie oszczędności na emeryturę musi mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 10 mln zł zł i zarządzać co najmniej czterema funduszami lub subfunduszami inwestycyjnymi. Te mają mieć odmienne polityki inwestycyjne uwzgledniające rożny wiek uczestników. Będą to tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Na czym ma polegać ich strategia inwestycyjna? W przypadku młodszych uczestników większość aktywów będzie inwestowana w akcje, a wraz z wiekiem uczestnika będzie się zwiększał udział mniej ryzykownych instrumentów, np. obligacji emitowanych przez Skarb Państwa.

Bez reklamy

Towarzystwom funduszy inwestycyjnych, powszechnym towarzystwom emerytalnym i ubezpieczycielom, jeśli te dwie ostatnie grupy zostaną dopuszczone do zarządzania PPK, powinno zależeć, aby od początku znaleźć się na portalu informacyjnym dotyczącym planów kapitałowych. Dlatego, że raz podjęta przez pracodawcę decyzja o wyborze zarządzającego może okazać się trwała. Podmioty wchodzące z opóźnieniem będą więc na straconej pozycji, a ze względu na zakaz reklamy i akwizycji oraz przewidziane w tym zakresie kary, nie będą w stanie zdobywać nowych klientów.

Kryteria wyboru

Pracodawca szukając instytucji finansowej zarządzającej PPK powinien przeanalizować dotychczasową historię biznesową i wyniki potencjalnego partnera, który oczywiście uzyskał wcześniej dopuszczenie na portal PPK. Istotne jest zapoznanie się i ocena proponowanych warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarzadzaniu aktywami, czyli doświadczenia w zarzadzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz stóp zwrotu, jakie instytucja osiągała wcześniej.

Pracodawca ma dużą swobodę przy wyborze odpowiedniej instytucji, ma jednak kierować się tym, by działała ona w najlepszym interesie oszczędzających, czyli jego pracowników. Autorzy projektu ustawy o PPK spodziewają się, że mając to na względzie firmy będą w szerokim zakresie korzystały z konsultacji z reprezentacją załogi.

Bezpieczniki

Czy pracodawca powinien się obawiać, że po podpisaniu umowy o zarządzaniu PPK, wybrana instytucja finansowa zniknie z rynku, np. na skutek bankructwa?

Ustawa zakłada, że w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu, w kto ‘rym lokowane są? oszczędności gromadzone w PPK, wybrana instytucja finansowa będzie zobowiązana do powiadomienia podmiotu zatrudniającego o otwarciu likwidacji. Inaczej niż˙ w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego, w kto ‘rym nie są? lokowane środki gromadzone w PPK, proponuje się, aby środki pieniezne przyznane uczestnikowi w postępowaniu likwidacyjnym były przekazywane przez likwidatora celem nabycia jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez wybrana? instytucje? finansowa? lub funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez wyznaczona? instytucje? finansowa. Powinno to zapewnić możliwość´ realizacji celów związanych z powstaniem planów kapitałowych bez zakłóceń dla oszczędzających ale i pracodawcy.