Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 9 maja 2018 r. powołała w skład zarządu VIII kadencji pana Miguela Angel Heras Llorente, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 9 maja 2018 r. powołała w skład zarządu VIII kadencji pana Miguela Angel Heras Llorente, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Poniżej życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu.

Pan Miguel Angel Heras Llorente ma tytuł Inżyniera Dróg, Kanałów i Portów; ukończył specjalistyczny kurs w zakresie projektowania, obliczeń i szczegółów konstrukcyjnych konstrukcji betonowych w budownictwie. W 2010 r. pan Miguel Angel Heras Llorenet uczestniczył w Programie Szkoleniowym dla Kadry zarządzającej w IE Business School. Ma duże doświadczenie zawodowe.

Pan Miguel Angel Heras Llorente rozpoczął swoją karierę w 1987 r. jako Inżynier Projektant w IBERINSA, gdzie m. in. projektował system odwodnienia dla projektu metra w Kolumbii. W latach 1988-1992 pełnił funkcję Kierownika Zespołu Robót w ENTRCANAES y TAVORA , gdzie uczestniczył w licznych projektach z zakresu infrastruktury i kolei. Podczas następnych 5 lat zarządzał licznymi kontraktami zarówno w Hiszpanii, jak i Ameryce Południowej. Projekty były realizowane przez liczne konsorcja w tym konsorcjum firm ENTRCANAES y TAVORA oraz DYWIDAG y FCC, zaangażowanych w budowę linii metra w Medellín (Kolumbia). W 1997 r. firmy ENTRCANAES y TAVORA i CUBIERTAS został połączone w NESCO ENTRECANALES CUBIERTAS, a pan Miguel Angel Heras Llorente kontynuował karierę w połączonej firmie, gdzie początkowo sprawował funkcję Dyrektora Krajowego w Kolumbii, w późniejszym okresie Dyrektora Krajowego w Kolumbii i Wenezueli, a od 2001 r. również w Portoryko. W tym okresie zarządzał projektami budowlanymi m.in. obejmującymi budowy dróg, autostrad, linii kolejowych, tuneli, akweduktów, oczyszczalni ścieków oraz renowacjami portów. Jednym z kluczowych projektów było rozszerzenie publicznego systemu transportu kolejowego oraz budowa oczyszczalni ścieków w Portoryko zrealizowane między 2001 i 2003 r. W latach 2004-2006 prawował funkcję Dyrektora Generalnego ds. Koncesji w Chile. W latach 2006-2009 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Działu Koncesji w ACCIONA S.A. Od 2010-2012 został Dyrektorem Generalnym Obszaru Azja, Australia, Afryka w ACCIONA S.A Od 2012 do 2016 r. był członkiem Zarządu Mostostal Warszawa S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego. Zasiadał również w radach nadzorczych spółek zależnych Mostostal Power Development Sp. z o.o. oraz Mostostal Płock S.A. Od kwietnia 2016 r. objął funkcję Dyrektora Transformacji Cyfrowej w ACCIONA Infraestructure.

Według oświadczenia pan Miguel Angel Heras Llorente nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Spółkę, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Mostostal Warszawa S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powierzyła panu Jorge Calabuig Ferre stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Pan Jorge Calabuig Ferre jest członkiem zarządu Mostostalu Warszawa od maja 2017 r. (raport bieżący 19/2018), od kwietnia 2018 r. odpowiedzialnym za produkcję i nadzorującym pracę obszarów energetyki i przemysłu, infrastruktury oraz budownictwa ogólnego. Z Mostostalem Warszawa pan Jorge Calabuig Ferre związany jest od 2006 r. pan Jorge Calabuig Ferre pełni także funkcję Członka Zarządu w Mostostal Power Development Sp. z o.o. i zasiada w Radach Nadzorczych spółek grupy kapitałowej.

W rezultacie powyższych zmian w skład Zarządu Spółki VIII kadencji wchodzą:

Miguel Angel Heras Llorente - Prezes Zarządu

Jorge Calabuig Ferre - Wiceprezes Zarządu

Jacek Szymanek - Członek Zarządu

Alvaro Javier de Rojas Rodriguez - Członek Zarządu

Radosław Gronet - Członek Zarządu

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)