Obowiązująca w przypadku większości programów unijnych zasada refundacji oznacza, że pomoc wypłacana jest dopiero po uprzednim wykonaniu, a więc i sfinansowaniu projektu przez przyszłego beneficjenta. Ze względu na ograniczone środki własne, przedsiębiorcy chcący sprawnie realizować dofinansowywane projekty, muszą korzystać z usług sektora bankowego.

Poręczenia i gwarancje spłaty

Często beneficjenci mają jednak problemy z przedstawieniem odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu. Mogą otrzymać je z prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Funduszu Poręczeń Unijnych (FPU). Poręczenia spłaty kredytu udzielane są do 80 proc. jego kwoty i równowartości 5 mln euro. Poręczenie może uzyskać bezpośredni odbiorca pomocy unijnej oraz wykonawca dofinansowywanego przedsięwzięcia na każdym etapie realizacji projektu, również w odniesieniu do już przyznanych kredytów. Pozwala to beneficjentom na zamianę zabezpieczeń (przykładowo hipoteki na poręczenie). Opłata za poręczenie lub gwarancję jest jednorazowa, uzależniona od okresu poręczenia i naliczana od kwoty objętej poręczeniem. Aby ponoszone przez klientów koszty były jak najniższe, BGK uzgodnił z bankami kredytującymi zasadę uzależniającą wysokość prowizji od wysokości marży kredytowej - im niższa marża, tym niższa opłata prowizyjna. Możliwa jest obniżka nawet o 70 proc. opłaty za poręczenie. Ustanowienie zabezpieczenia polega na wypełnieniu wniosku i złożeniu go w tym samym banku, z którego beneficjent uzyskuje kredyt. Kilka banków współpracuje z BGK na zasadzie tzw. trybu portfelowego, który umożliwia im samodzielne zaproponowanie (w imieniu BGK) poręczenia z FPU (do 500 tys. euro), co znacząco przyspiesza proces uzyskania zabezpieczenia.