CIRS to produkt wykorzystywany przez eksporterów i importerów, a także inwestujących na rynkach zagranicznych.
Zmienność notowań, jaka dotknęła rynki finansowe w 2008 roku, spowodowała, że szczególnego znaczenia nabrały produkty pozwalające zabezpieczać ryzyko rynkowe. Rozchwiane kursy walutowe i dawno nieobserwowana zmienność rynkowych stóp procentowych skłaniają do zainteresowania się walutowymi transakcjami zamiany stóp procentowych, nazywanymi potocznie CIRS (ang. Currency Interest Rate Swap). CIRS jest instrumentem pochodnym umożliwiającym jednoczesną minimalizację ryzyka walutowego i odsetkowego.
W CIRS (umowa o zamianę stawek procentowych) strony zobowiązują się do zamiany strumieni płatności odsetkowych wyliczonych na podstawie stawek procentowych, od określonego nominału, w podokresach odsetkowych, przez ustalony czas, w określonych walutach.
Produkt ten wykorzystywany jest przez podmioty zaangażowane w zagraniczne transakcje handlowe (eksporterzy i importerzy), kredytowe (kredyty w walutach obcych) oraz lokacyjne (inwestycje na rynkach zagranicznych). Transakcja CIRS może być wykorzystywana przez inwestorów chcących wykorzystać dodatnie różnice stóp procentowych dla różnych walut do zmniejszenia kosztów obsługi zaciągniętych kredytów. Instrumentem tym można też spekulować na zmianach kursów walut i / lub stóp procentowych.
Przedmiotami walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS są: wymiana początkowa kwot transakcji denominowanych w dwóch walutach, zamiana strumieni odsetkowych naliczanych od ustalonej kwoty nominalnej w każdej walucie według stałej lub zmiennej stopy procentowej, wymiana końcowa kwot transakcji po kursie ustalonym na początku transakcji.
Transakcje CIRS zawiera się w terminach do 10 lat, jednak konstrukcja transakcji może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb. Do najczęstszych modyfikacji klasycznej umowy CIRS należy brak wymiany początkowej kwoty transakcji, a także zmienne kwoty transakcji, które są różne w poszczególnych podokresach odsetkowych.
W wyniku wymiany strumieni płatności odsetkowych inwestor zmienia walutę, w której płaci lub otrzymuje odsetki, i stopę procentową, według są one naliczane, co pozwala na zabezpieczenie się przed ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem walutowym. Oznacza to, że odpowiednie użycie CIRS zapewnia stabilność finansów firmy i powoduje, że planowanie finansowe jest wiarygodne.