Komisja Europejska (KE) przyjęła (19 listopada 2008 r.) nowe szczegółowe wytyczne, które ustanawiają sposób obliczania ilości energii wytwarzanej w kogeneracji (jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej). W podpisanym w Brukseli pakiecie energetyczno-klimatycznym znalazło się ustalenie, że produkcja ciepła w procesach kogeneracji będzie zwolniona z opłat za emisje CO2; wzmocni to dopuszczoną przez unijną dyrektywę pomoc publiczną dla tej technologii. W Ministerstwie Gospodarki czeka na rozstrzygnięcie koncepcja strategii rozwoju kogeneracji przygotowana przez zespół ekspertów.

Europejskie wytyczne

Wytyczne KE, które wymagać będą opracowania nowego rozporządzenia przez resort gospodarki, upraszczają część analityczną i wprowadzają zmiany w sposobie kwalifikowania i obliczania energii produkowanej w kogeneracji. Trudniej będzie wykazać wysoką sprawność ogólną, co może ograniczyć wielkość energii kwalifikowanej do wysokosprawnej kogeneracji, zwłaszcza w przypadku elektrociepłowni systemowych. W nowej sytuacji znajdą się producenci, którzy pracują na granicy wymagań dotyczących sprawności. Lista beneficjentów systemu wspierania kogeneracji może ulec skróceniu.

Resort gospodarki ma wprowadzić nowe rozporządzenie tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Bruksela zapowiedziała monitorowanie tej sprawy i dyscyplinowanie krajów członkowskich Unii. Jednocześnie KE przygotowała raport na temat postępów w rozwoju kogeneracji w krajach UE i przesłała go do Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy. Są opóźnienia we wdrażaniu Dyrektywy kogeneracyjnej 2004/8/WE z lutego 2004 r. Komisja ma wzmóc nadzór i w uzasadnionych przypadkach uruchomić procedury w sprawie naruszeń wobec państw, które zaniedbują obowiązki wynikające z dyrektywy i przyjętych ostatnio wytycznych.

Kolejny certyfikat

W przygotowanym już projekcie kolejnej nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne jest propozycja wprowadzenia od 2010 roku jeszcze jednego rodzaju świadectw pochodzenia energii. Obok obowiązujących obecnie certyfikatów dla jednostek opalanych gazem oraz o mocy poniżej 1 MW i pozostałych nowelizacja proponuje trzeci rodzaj świadectw - dla jednostek opalanych metanem, tym uwalnianym z pokładów węgla i tym z biogazowni. Metan z kopalń daje aktualnie 0,5-1 proc. sprzedaży energii elektrycznej i tu wzrost będzie raczej niewielki, silnie rosnąć będzie produkcja energii z instalacji na biogaz, których moc w 2020 roku ma osiągnąć 3 tys. MW. Nowe świadectwa będą miały inaczej kalkulowaną opłatę zastępczą i wyższą cenę rynkową. System opłat zastępczych i obowiązek zakupu energii z kogeneracji w obecnym kształcie wygasa 31 marca 2013 r. W projekcie nowelizacji prawa energetycznego znalazła się propozycja, żeby w odniesieniu do jednostek opartych na metanie przedłużyć jego obowiązywanie do 31 marca 2019 r.