Zwiększenie poziomu ochrony klientów zawierających umowy ubezpieczenia - to jeden z celów projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz projektu noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, którymi we wtorek ma się zająć rząd.

Ustawy są wypełnieniem dyrektyw unijnych, które mają zwiększyć ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia.

Środkiem do tego - zawartym w dyrektywach, a także w przygotowanych w MF projektach ustaw - jest zapewnienie odpowiedniej informacji o produkcie ubezpieczeniowym oraz o jego dystrybutorze.

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zobowiązuje dystrybutorów m.in. do przedstawiania klientom informacji o wysokości kosztów prowizji, związanych z umowami ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym. Ma to na celu, jak wynika z uzasadnienia, "zwiększenie transparentności sprzedaży takich produktów ubezpieczeniowych oraz zapobieganie zjawisku tzw. misselingu, tj. niewłaściwej sprzedaży".

Projekt zakłada także, że zakład ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy oraz agent ubezpieczeniowy będą zobowiązani do stosowania odpowiedniego procesu zatwierdzania produktu ubezpieczeniowego.

Projekt ustawy, jak zwraca uwagę uzasadnienie, implementuje również przepisy dyrektywy unijnej w odniesieniu do dystrybucji ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, które "nakładają obowiązek przekazania klientowi w zrozumiałej formie stosownych informacji na temat danego produktu w postaci ustandaryzowanego dokumentu w postaci papierowej lub innej dogodnej dla klienta".

Projekt wprowadza wyraźny podział pośredników ubezpieczeniowych na brokerów (wykonujących czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej) i agentów ubezpieczeniowych (wykonujących czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń), z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji, by nie dochodziło do konfliktu interesów.

Dokument nakłada na firmę ubezpieczeniową obowiązek postępowania uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego, "zgodnie z najlepiej pojętym interesem swoich klientów".

Sposób wynagradzania dystrybutora ubezpieczeń lub jego przedstawiciela nie może, w myśl projektu, odbywać się w sposób sprzeczny z obowiązkiem działania zgodnego z najlepiej pojętym interesem klientów.

Chodzi o to, jak wynika z uzasadnienia, by klientowi była np. proponowana umowa dla niego najkorzystniejsza, a nie taka, która gwarantowałaby największe wynagrodzenie dystrybutorowi.

Projekt przewiduje także bezpośrednie wykonywanie przez zakład ubezpieczeń czynności związanych z dystrybucją ubezpieczeń "poprzez uprawnionych przez zakład ubezpieczeń pracowników". Pracownicy zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji będą zatem mogli być zatrudniani tylko w formach "opartych na stosunku pracy".

Natomiast projekt noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej m.in. wskazuje Komisję Nadzoru Finansowego jako organ odpowiedzialny za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie obowiązków informowania przez ubezpieczycieli o produktach ubezpieczeniowych, a także za nakładanie kar administracyjnych.

Wprowadza także obowiązek przekazania Komisji przez zakład ubezpieczeń informacji o nowym produkcie ubezpieczeniowym co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem proponowania go, a informacji o aktualizacji co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem proponowania.