Twoje dziecko skończyło szkołę i zdało maturę? Z dumą będzie pokazywać swój dyplom. Na tegorocznych świadectwach dojrzałości, ale także świadectwach ukończenia gimnazjum, dyplomach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, po raz pierwszy pojawił się nowy znak: litery PRK i numer poziomu.

PRK to Polska Rama Kwalifikacji. Rama uporządkowała polskie świadectwa i dyplomy. Przypomina szafę z szufladami, do której wkładamy swoje świadectwa. Każda szuflada to inny poziom kwalifikacji. Polska Rama Kwalifikacji ma 8 poziomów. Obejmuje edukację ogólną od podstawówki do matury, zawodową, studia – od licencjatu po doktorat. Co więcej, w niedalekiej przyszłości obejmie dyplomy i certyfikaty zdobywane poza szkołą i uczelnią, rozmaite kursy, specjalizacje zawodowe. Być może nasze prawo jazdy także będzie miało numer PRK. Co ważne, nieco starsze świadectwa i dyplomy także są odniesione do Polskiej Ramy Kwalifikacji, chociaż nie ma na nich oznaczenia PRK.

Po co numery na świadectwach?

Do łatwiejszego porównywania dyplomów. Dyplom, świadectwo, certyfikat lub zaświadczenie gwarantuje, że ktoś posiada wiedzę i konkretne umiejętności, czyli potrafi wykonać określone rzeczy, a także że jest w takim lub innym stopniu zdolny do samodzielnej pracy, współpracy z innymi, kierowania zespołem, ponoszenia odpowiedzialności. To właśnie nazywamy kwalifikacją.

Jak działa porównywanie kwalifikacji?

Kwalifikacje, którym nadano numery są w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Rejestr jest dostępny na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (kwalifikacje.gov.pl). Są tam informacje o świadectwach i dyplomach wydawanych w ramach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Oprócz tego stopniowo wpisywane są do Rejestru dobrej jakości certyfikaty zdobywane poza szkołą.

Dla poszukujących pracy poza własnym krajem, jak i dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców, możliwość szybkiego porównania dyplomów wydawanych w różnych krajach jest sprawą kluczową. Między innymi dlatego na wprowadzenie ram kwalifikacji zdecydowało się już blisko 150 krajów na świecie, w tym kraje Unii Europejskiej.

Każdy kraj UE porównał poziomy swojej ramy kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Dlatego ERK jest „tłumaczem” wszystkich dyplomów i certyfikatów nadawanych w Europie. Pozwala więc odczytać zagraniczny dyplom i stwierdzić, jakiej kwalifikacji w kraju by odpowiadał.

Jak można zdobywać dyplomy?

Już dzisiaj, osoby, które ukończyły 18 lat, mogą przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje nie chodząc na żaden kurs. Możliwości zdobycia w ten sposób dyplomu będą coraz większe.

Można będzie pójść na egzamin, zdać lub uzyskać informację, jakiej wiedzy lub jakich umiejętności brakuje do uzyskania kwalifikacji i nauczyć się tylko tego, zamiast iść na cały kurs od początku.

Szkoły wyższe także opracowują sposoby zaliczania tego, co człowiek nauczył się poza uczelnią. Również ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwia zdawanie egzaminów sprawdzających na podstawie swojego doświadczenia zawodowego.

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych, który przygotował projekt Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), głównego narzędzia systemu, oraz innych rozwiązań ZSK, wspiera Ministra Edukacji Narodowej, realizując projekt "Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji".

Portal ZSK: kwalifikacje.gov.pl

Strona projektu: kwalifikacje.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego