Blisko 1,7 mln zł zapłaci J.W. Construction za stosowanie w umowach niedozwolonych postanowień. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że spółka złamała prawo i nakazała zmianę praktyki.

Na skutek licznych skarg konsumentów, w lutym br. Urząd wszczął postępowanie administracyjne przeciwko działającemu na ogólnopolskim rynku deweloperowi - J.W. Construction - w związku z podejrzeniem stosowania klauzul naruszających interesy konsumentów. Zakwestionowane postanowienia były wykorzystywane przez spółkę w umowach oferowanych kupującym mieszkania zlokalizowane na warszawskich osiedlach.

Postępowanie Urzędu wykazało, że deweloper stosuje we wzorcach umów, wykorzystywanych do zawierania umów z konsumentami, postanowienia niezgodne z prawem, wpisane na podstawie prawomocnych wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Rejestru klauzul niedozwolonych. Urząd zakwestionował m.in. odmawianie konsumentom prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zmiany ceny po zawarciu umowy. Deweloper zastrzegał sobie możliwość podniesienia ostatecznego kosztu nieruchomości, w szczególności w wyniku zmiany stawek VAT lub cen materiałów budowlanych. W opinii Prezes UOKiK, przedsiębiorca decydujący się na podwyżkę musi wskazać przyczyny i jej realny wpływ na zmianę kosztów. Co więcej, muszą w umowie zagwarantować kupującemu możliwość odstąpienia od niej w sytuacji, gdy nowe założenia okażą się przez niego nie do zaakceptowania.

Zgodnie z prawem, zawsze w przypadku zmiany istotnych warunków umowy konsument może odstąpić od umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy zmianie ulegnie wielkość powierzchni lokalu - konsekwencją jest bowiem konieczność uregulowania różnicy, która może stanowić zbyt dużą uciążliwość. Konsument zawiera umowę z przedsiębiorcą wybierając konkretny lokal, spełniający jego indywidualne oczekiwania. Jeśli więc kupujący nie wyrazi zgody na uiszczenie dopłaty, powinien mieć prawo do rezygnacji ze świadczenia bez ponoszenia konsekwencji z tego tytułu.

Wątpliwości UOKiK wzbudziły także klauzule ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy

Wątpliwości UOKiK wzbudziły także klauzule ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy, m.in. przez zagwarantowanie sobie możliwości zmiany terminu oddania mieszkania. Spółka nie wyszczególniła jednak wszystkich okoliczności, w jakich mogło to nastąpić. W przypadku kilku wymienionych, do których Urząd zgłosił zastrzeżenia, oraz niektórych klauzul, przedsiębiorca zobowiązał się do zmiany treści oraz aneksowania wcześniej zawartych umów do 1 marca 2009 roku. Ponadto J.W. Construction ma obowiązek poinformować Urząd o efektach podjętych działań w ciągu miesiąca od tej daty.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, na J.W. Construction decyzją Prezes UOKiK została nałożona kara finansowa w wysokości 1 mln 680 tys. zł. Postanowienia zakwestionowane prawomocnym wyrokiem SOKiK nie mogą bowiem być stosowane w obrocie z konsumentami.

Za praktyki niezgodne z prawem Prezes Urzędu ukarała również warszawskiego dewelopera Grupo Lar Real Estate Polonia. Jak wykazało przeprowadzone postępowanie działalność spółki w sposób istotny ograniczała prawa kupujących m.in. przez zastrzeganie, że termin ukończenia budowy może ulec przedłużeniu np. ze względu na niekorzystne warunki meteorologiczne, potwierdzone komunikatem stacji meteorologicznej, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętymi normami prawa budowlanego. Zdaniem UOKiK takie postanowienie przerzuca ryzyko związane z inwestycją na konsumenta, któremu zostaje odmówione - należne w takiej sytuacji - prawo do rezygnacji z usługi, której realizacja nie nastąpi w terminie. Na przedsiębiorcę nałożono karę w wysokości ponad 43 tys. zł.

Decyzje Prezes UOKiK nie są prawomocne.

Przedsiębiorcom przysługuje prawo do odwołania w ciągu dwóch tygodni od wydania decyzji.

Urząd przypomina również, że w przypadku każdej spornej sytuacji z przedsiębiorcą lub wątpliwości związanych z zawarciem umowy konsumenci mogą liczyć na pomoc miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych współfinansowanych przez UOKiK - Federacji Konsumentów i Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem infolinii 0 800 800 008.