- W latach 2001-2008 gmina Legnica zrealizowała szereg przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym, służących poprawie jakości życia, bezpieczeństwa oraz warunków sanitarnych mieszkańców miasta. Wśród nich chciałbym wymienić: budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także budowę oraz modernizację dróg w zakresie naprawy nawierzchni, uzupełniania brakującego oświetlenia ulicznego, budowy parkingów i chodników.

Przedsięwzięcia o charakterze infrastrukturalnym były realizowane m.in. na obszarach, na których obecnie budowane są budynki wielorodzinne i jednorodzinne. Przykładem może być uzbrojenie ul. Jankowskiego na osiedlu Piekary jednostka B, w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć wodociągową. Zadanie zostało finansowane z kredytu zaciągniętego z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Jest to pierwszy tego typu kredyt zaciągnięty przez gminę Legnica.

W latach 2001-2007 na realizację przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym gmina Legnica wydatkowała środki finansowe w wysokości 13,5 mln zł.

• Jak gmina ocenia współpracę z BGK w zakresie udzielania tego kredytu?

- Umowa z BGK została podpisana 19 listopada 2008 r. Pragnę podkreślić, że przygotowując wniosek o kredyt otrzymaliśmy ze strony BGK Oddział we Wrocławiu wszechstronną i kompetentną pomoc. Uważam również, że procedura uzyskiwania kredytu nie jest skomplikowana, a termin oczekiwania na decyzję przyznania kredytu nie był długi.

• Jak i w jakim zakresie gmina zamierza korzystać w przyszłości z kredytów na realizację infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

- W przyszłym roku gmina zamierza rozpocząć budowę drogi wraz z uzbrojeniem w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć wodociągową na osiedlu Piekary. Jeszcze w tym roku powstanie dokumentacja techniczna tego zadania. Na jego finansowanie gmina starać się będzie o kredyt z KFM.