- Wprawdzie przedsiębiorca nie będzie mógł w tym czasie prowadzić działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów, to jednak będzie miał prawo wykonywać wszystkie czynności, które są niezbędne do zabezpieczenia i zachowania źródła przychodu. W tym czasie będzie też mógł regulować zobowiązania, które powstały jeszcze zanim zawiesił działalność, a także zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Przedsiębiorca będzie również mógł uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, którą wykonywał przed zawieszeniem działalności.

•  Przepisy projektu nowelizacji zawierają domniemanie, że przedsiębiorca prowadzi działalność zgodnie z prawem. Na czym ma ono polegać?

- Projekt odwraca obecnie obowiązującą zasadę, że przedsiębiorca zmuszony jest udowadniać urzędnikowi, że działa zgodnie z prawem. Natomiast wprowadza zasadę, że dopiero gdy urzędnik uzna, że w prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności występują pewne nieprawidłowości, to musi udowodnić, że firma nie działa zgodnie z prawem.

•  Czy przedsiębiorca, który zechce odwiesić prowadzenie zawieszonej działalności, będzie musiał dopełnić jakiejś formalności?

- Tak. Przepis przewiduje, że będzie musiał dokonać wpisu do ewidencji o wznowieniu działalności gospodarczej najpóźniej po upływie 24 miesięcy od jej zawieszenia. Gdyby nie dopełnił tej formalności, to zostanie wezwany na piśmie do złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Projekt przewiduje, że po upływie dodatkowo wyznaczonego 30-dniowego terminu na złożenie tego wniosku zostanie wykreślony z ewidencji.