Agencja napisała ocenia podatność Polski na ryzyko niekorzystnych wydarzeń politycznych, gospodarczych i finansowych jako niskie. "Ocena agencji Moody's zawiera niewyartykułowane założenie, że obecne globalne problemu z płynnością nie zdestabilizują gospodarki i sektora bankowego" – powiedział Kenneth Orchard, wiceprezes i starszy analityk w dziale ratingów suwerennych, cytowany w komunikacie.

Moody's podkreśla też, że poziom zadłużenia Polski jest korzystny w porównaniu z większością pozostałych nowych członków Unii Europejskiej i innych krajów z tej samej kategorii ratingowej.

"Pomimo to, większość długu denominowana jest w walucie lokalnej, ze stałą stopą i długim okresem zapadalności, natomiast istniejące przepisy prawa nakazują utrzymać relację długu do PKB poniżej wymaganego w kryteriach z Maastricht poziomu 60%" – podkreśla Orchard.

Moody's podał, że perspektywa ratingu Polski (A2) pozostaje stabilna

Moody's podał, że perspektywa ratingu Polski (A2) pozostaje stabilna. Wsparcie dla ratingu stanowi dobra sytuacja gospodarcza i instytucjonalna.

"Moody's zdaje sobie sprawę, że gospodarka i finanse publiczne Polski prawdopodobnie odczują negatywny wpływ globalnego kryzysu związanego z płynnością, ale ten wpływ będzie jedynie przejściowy" – konkluduje Orchard.

Agencja podkreśla, że raport ten stanowi coroczną aktualizację przeznaczoną dla rynków i nie jest formalnym działaniem związanym ze zmianą ratingu suwerennego.