Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka- Roguska powiedziała podczas debaty, że wprowadzenie budżetu zadaniowego jest jednym z głównych elementów reorganizacji systemu finansów publicznych.

Projekt ustawy o finansach publicznych - podkreśliła wiceminister - przewiduje nowe rozwiązania usprawniające system audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Ważną propozycją jest wzmocnienie norm ostrożnościowych w budżecie państwa oraz w budżetach jednostek samorządu terytorialnego

"W przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto jest większa od 47 proc., ale mniejsza niż 52 proc., wprowadzono ograniczenie deficytu budżetu państwa na kolejny rok budżetowy do poziomu wynikającego z ustawy budżetowej na aktualny rok budżetowy" - mówiła Elżbieta Suchocka-Roguska.

W przypadku, gdy wartość omawianej relacji wynosi od 52 proc. do 55 proc., to w przyjętym przez rząd projekcie ustawy budżetowej relacja długu Skarbu Państwa do PKB ma być niższa od tej relacji w roku poprzednim. Ponadto nie przewiduje się wydatków na nowe inwestycje, których jednostkowa wartość przekracza 500 mln zł, a okres realizacji jest dłuższy niż 2 lata - wynika z projektu ustawy.

W przypadku kolejnego progu ostrożnościowego od 55 proc. do 60 proc. długu publicznego do PKB, wprowadza się ograniczenia polegające m.in. na niepodwyższaniu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej, niedokonywaniu wydatków na nowe inwestycje oraz na ograniczeniu waloryzacji emerytur i rent.

W przypadku tego progu ostrożnościowego rząd ma ponadto obowiązek dokonania przeglądu wydatków budżetu państwa finansowanych środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych oraz dokonania przeglądu inwestycji wieloletnich, a Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program sanacyjny mający na celu obniżenie tej relacji.

Dodatkowo, w roku budżetowym następującym po roku, w którym została ogłoszona relacja niewymagalnych (których termin płatności jeszcze nie nastąpił) zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa do PKB, obowiązuje zakaz przekraczania ogłoszonej relacji.

W przypadku relacji wynoszącej ponad 60 proc. Rada Ministrów, poza poprzednimi ograniczeniami, ma obowiązek przedstawić Sejmowi program sanacyjny w celu zmniejszenia tej relacji do niższego poziomu.

Równocześnie wprowadza się ograniczenie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które nie mogą być wyższe niż dochody tego budżetu oraz obowiązuje zakaz udzielania nowych poręczeń i gwarancji przez jednostki sektora finansów publicznych.