Premier Donald Tusk zapowiedział w poniedziałek, że po tym, jak Rada Ministrów (początek obrad o godz. 10) przyjmie harmonogram wejścia Polski do strefy euro, przedstawi ten dokument prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu podczas posiedzenia Rady Gabinetowej (które rozpocznie się o godz. 13).

Szef rządu dodał, że podejrzewa, iż prezydent nie będzie entuzjastą rządowego planu szybkiego wejścia Polski do strefy euro. Jednocześnie podkreślił, że argumenty strony rządowej są bardzo silne i "nie wyrastają z żadnej ortodoksji, z żadnej ideologii". "Czasy kryzysu światowego pokazały, że bezpieczniej być razem z silnymi, wśród silnych i mieć wpływ na decyzje silnych" - mówił premier.

Po poniedziałkowym spotkaniu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim Tusk zapowiedział, że będzie chciał rozmawiać o wprowadzeniu wspólnej europejskiej waluty także z liderami pozostałych ugrupowań parlamentarnych.

Harmonogram wprowadzenia w Polsce euro opracowało Ministerstwo Finansów. Jak mówiła niedawno wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska, Polska podejmie rozmowy z Komisją Europejską w sprawie euro, gdy tylko premier i rząd zatwierdzą harmonogram. Dodała, że dokument opisuje cztery etapy procesu przyjmowania euro.

Pierwszy etap to okres przed wejściem do systemu ERM2. Drugi to czas przebywania w systemie ERM2 do momentu podjęcia decyzji przez KE w sprawie przyjęcia Polski do strefy euro. Trzeci etap to czas od momentu podjęcia tej decyzji do początku 2012 r., kiedy euro formalnie zastąpi złotego. Czwarty etap opisuje początkowy okres przebywania Polski w strefie euro.

Wiceminister powtórzyła, że Polska powinna wejść do systemu ERM2 w pierwszej połowie 2009 r., tak aby decyzja o przyjęciu nas do strefy euro mogła zapaść w połowie 2011 r.

Przed zmianą lokalnej waluty na euro każdy kraj musi spełnić tzw. kryteria z Maastricht. Inflacja nie może być wyższa niż 1,5 pkt proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie inflacja była najniższa. Długoterminowe stopy procentowe nie mogą przekraczać więcej niż o 2 pkt proc. średniej stóp procentowych w trzech krajach UE o najniższej inflacji.

Ponadto dług publiczny nie może przekraczać 60 proc. PKB, a deficyt budżetowy - 3 proc. PKB. Moment wejścia do strefy euro poprzedza uczestnictwo w mechanizmie ERM2, gdy przez dwa lata dana waluta jest już związana z euro, a jej kurs może się wahać w stosunku do euro tylko o plus/minus 15 proc.

Ministrowie omówią także projekt ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. Chodzi o możliwość udzielania gwarancji Skarbu Państwa instytucjom finansowym takim jak banki, zakłady ubezpieczeń czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych w sytuacji zagrożenia ich płynności.

W poniedziałek premier poinformował, że rząd przygotowuje instrumenty, które "umożliwią - w razie potrzeby - pewien typ gwarancji dla pożyczek międzybankowych". "Ale jesteśmy tutaj też bardzo ostrożni, bo to co jest pierwszym zadaniem rządu, to zapewnienie bezpieczeństwa lokat obywateli. Będziemy także przyglądali się temu, co dzieje się z funduszami emerytalnymi tak, aby poczucie bezpieczeństwa emerytur było większe niż w tej chwili" - zastrzegł Tusk.

"Czy banki powinny dostawać gwarancje i większe pieniądze, tutaj zastanowimy się dwa razy zanim podejmiemy decyzje"

"Czy banki powinny dostawać gwarancje i większe pieniądze, tutaj zastanowimy się dwa razy zanim podejmiemy decyzje, one powinny być odważne, ale musimy brać pod uwagę fakt, że publiczne pieniądze powinny przede wszystkim służyć ludziom" - podkreślił premier.

Rząd będzie także pracował nad projektami zmian m.in. w ustawach: o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.

Ministrowie zastanowią się nad propozycjami zmian w ustawach: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w Prawie ochrony środowiska i w przepisach karnych.

Rada Ministrów rozpatrzy też projekty uchwał dotyczące m.in. rządowych programów pt. "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego" oraz "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011".