Rolnicy mogą uprawiać ziemniaki z przeznaczeniem na przemysłowe przetwarzanie na bioetanol lub dla wykorzystania ich na cele energetyczne w gospodarstwie. Zachętą do tego są dopłaty obszarowe. Wynoszą one około 31 euro za 1 ha.

Warunkami uzyskania dopłaty do uprawy roślin energetycznych jest spełnienie następujących warunków:

• zawarcie - do 15 maja - umowy na dostawę roślin energetycznych (surowców) z powierzchni objętej dopłatami. Partnerem umowy powinny być licencjonowane jednostki skupujące lub przetwórcze,

• złożenie deklaracji przetworzenia roślin energetycznych (surowców) uprawianych na areale objętym dopłatą na biopaliwo najpóźniej do 31 lipca,

• ilość ziemniaków na bioetanol dostarczanych do zatwierdzonych punktów skupu lub wykorzystywanych we własnym gospodarstwie powinna odpowiadać co najmniej plonowi 17,5 t/ha, którego wysokość określono w rozporządzeniu MRiRW.

O dopłaty do upraw roślin energetycznych należy ubiegać się na jednym formularzu wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych. Rolnik, który będzie wykorzystywał lub przetwarzał rośliny energetyczne we własnym gospodarstwie, wraz z wnioskiem o przyznanie płatności składa deklarację na formularzu udostępnionym przez ARiMR. Kopię takiej deklaracji zobowiązany jest złożyć do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego ARR.

Zatwierdzaniem jednostek skupujących i przetwarzających rośliny energetyczne zajmuje się Agencja Rynku Rolnego. Ich aktualna lista znajduje się pod adresem www.arr.gov.pl - zakładka - rośliny energetyczne.