Coraz bardziej popularnym (innym niż kredyt obrotowy) sposobem na finansowanie bieżącej działalności firm z sektora MSP jest oferowany przez BGK wykup ich wierzytelności wobec jednostek samorządu terytorialnego. Produkt ten, kojarzony głównie z samorządami, przynosi również korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom, które realizują dla samorządów zadania inwestycyjne, świadczą na ich rzecz usługi lub zajmują się sprzedażą i dostawą towarów.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Podstawową korzyścią dla przedsiębiorstwa z transakcji wykupu jest uzyskanie finansowania obrotowego przy znacznie uproszczonej, w stosunku do kredytu, procedurze oceny zdolności kredytowej. Dla firm z sektora MSP, dla których obrotowe finansowanie zewnętrzne jest często trudne do pozyskania, BGK proponuje produkt niewymagający wykazania się wysoką zdolnością kredytową - to zdolność kredytowa jednostki samorządu (dłużnika) ma w tym przypadku kluczowe znaczenie dla Banku. Dzięki temu możliwe jest szybsze oraz tańsze niż w przypadku kredytu pozyskanie środków, na przykład na przeprowadzenie kolejnej inwestycji. Ponadto w praktyce nie stosuje się zabezpieczeń rzeczowych na majątku przedsiębiorstwa, a w szczególnych przypadkach, przedsiębiorstwo nie musi ustanawiać żadnych zabezpieczeń. Kolejną korzyścią z przeprowadzenia transakcji jest przeniesienie z firmy na BGK ryzyka nieterminowej spłaty zobowiązania przez samorząd - środki przekazywane są firmie od razu, a wierzytelność przechodzi na Bank.

Dodatkowe możliwości

Istnieje możliwość ograniczenia liczby przetargów, które musi przeprowadzić samorząd, aby wykonać i sfinansować inwestycję. Jeżeli przedsiębiorstwo podpisze wcześniej promesę wykupu jej przyszłej wierzytelności przez BGK, jest w stanie zaoferować samorządowi, poza wykonaniem zlecenia, również środki na jego realizację. BGK proponuje w tym przypadku wykup wierzytelności na okres do 5 lat (dla dostaw towarów lub wykonania usług) oraz do 15 lat (dla przedsięwzięć inwestycyjnych). Nie wpływa to na kondycję finansową przedsiębiorstwa, gdyż uzyskuje ono środki od BGK w momencie przekazania kolejnych etapów inwestycji.Takie rozwiązanie może również zostać wykorzystane przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

ROZLICZANIE PŁATNOŚCI PRZY WYKUPIE

W transakcji wykupu wierzytelności występują trzy strony: dłużnik (samorząd), zbywca (Twoja firma) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Po każdym zakończonym etapie inwestycji Twoja firma wystawia samorządowi fakturę, samorząd ją uznaje, a BGK kupuje od Twojej firmy tę konkretną część wierzytelności i wypłaca Twojej firmie środki. Dzięki temu Twoja firma wcześniej uzyskuje środki za zrealizowany kontrakt. Dla samorządu praktycznie nic się nie zmienia - spłaca on swoje zobowiązanie zgodnie z kontraktem z jedną różnicą: na rzecz BGK, a nie Twojej firmy, która uzyskała już środki.Twoja firma może także podpisać z BGK promesę wykupu swoich przyszłych wierzytelności wobec samorządu jeszcze przed przystąpieniem do przetargu. Wtedy, startując w przetargu, oferuje samorządowi wykonanie zlecenia wraz ze środkami na jego realizację. Po wygraniu przez Twoją firmę przetargu następuje podpisanie właściwej już umowy wykupu.

1. Podpisanie promesy wykupu między Twoją firmą a BGK (opcjonalnie).

2. Zaoferowanie samorządowi w przetargu przez Twoją firmę wykonania zlecenia wraz ze środkami na jego realizację (opcjonalnie).

3. Wygranie przetargu przez Twoją firmę.

4. Podpisanie umowy wykupu między Twoją firmą a BGK.

5. Wystawienie przez Twoją firmę faktury samorządowi po zakończonym etapie inwestycji.

6. Uznanie faktury przez samorząd.

7. Wykupienie od Twojej firmy przez BGK konkretnej części wierzytelności i wypłata środków.

8. Spłata zadłużenie przez samorząd na rzecz BGK zgodnie z harmonogramem.

KTO I KIEDY KORZYSTA NA WYKUPIE WIERZYTELNOSCI

Jakie firmy mogą skorzystać z produktu?

• Wykonawcy realizujący dla samorządu zadania inwestycyjne, np. z zakresu:

- budownictwa mieszkalnego lub komunalnego,

- inwestycji infrastrukturalnych (wodociągi, drogi),

- budowy i modernizacji obiektów sportowych,

- inwestycji ekologicznych.

• Firmy świadczące usługi na rzecz gminy, np.:

- firmy transportowe,

- przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne.

Korzyści dla zbywcy:

• Niższe oprocentowanie wykupu niż kredytu obrotowego.

• Uproszczona procedura badania zdolności kredytowej.

• Niestosowanie zabezpieczeń rzeczowych na majątku przedsiębiorstwa.

Możliwe warianty transakcji wykupu:

• Dla zakończonych inwestycji.

• Dla niezakończonych inwestycji; wówczas:

- wymagana forma umowy trójstronnej z regresem do zbywcy,

- wypłata środków na podstawie faktur zaakceptowanych przez samorząd.

Sposób rozliczenia transakcji:

• Wykupienie wierzytelności przez Bank z uwzględnieniem dyskonta,

• Wykupienie wierzytelności w kwocie nominalnej, gdy kontrakt z samorządem przewiduje oprocentowanie odroczonych płatności samorządu.

Szczegółowe informacje: w oddziałach BGK lub pod numerami telefonów: (022) 596 59 87, 522 92 34