Barbara Kaśnikowska wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Najczęściej pojawiającym się problemem przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie jest obowiązek przedstawienia danych finansowych za zamknięte kwartały roku 2006. Zgodnie z instrukcją, przedsiębiorcy składający wnioski po 20 stycznia tego roku powinni w biznesplanie w okresie bieżącym wykazać cztery zamknięte kwartały roku 2006. Ponieważ jednak do 20 stycznia wiele firm nie będzie jeszcze miało zamkniętych czterech kwartałów 2006 roku, brak danych za IV kwartał nie będzie uznawany za błąd formalny. Oczywiście, jeśli przedsiębiorca posiada już dane za IV kwartał, to warto je uwzględnić, niezależnie od daty złożenia wniosku. Kolejnym problemem jest obliczanie wzrostu zatrudnienia, które przedsiębiorca musi wykazać wśród wskaźników projektu. Wartością bazową, od której liczony będzie wzrost zatrudnienia, powinna być średnia liczba pracowników w ostatnim zamkniętym okresie sprawozdawczym. Jeśli przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie w grudniu 2006 r., a jego rok sprawozdawczy to rok kalendarzowy, należy podać dane za ostatni okres sprawozdawczy, tj. rok 2005. Jeżeli okres sprawozdawczy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, należy podać dane za okres sprawozdawczy właściwy dla wnioskodawcy. Dla wniosków złożonych w 2007 roku wartością bazową, od której będzie liczony wzrost zatrudnienia, powinna być średnia liczba pracowników w roku 2006. Także w tym przypadku jednak, jeśli przedsiębiorca poda jako bazę zatrudnienie w 2005 roku, nie będzie to uznane za błąd. Przypomnieć należy również o dokumentach związanych z zakupem nieruchomości i pracami budowlanymi. Wnioskodawca, który planuje zakupić nieruchomość stanowiącą element projektu inwestycyjnego i prowadzić prace budowlane i który w dniu złożenia wniosku nie posiada prawomocnego pozwolenia na budowę, jest zobowiązany dołączyć do wniosku o wsparcie oświadczenie, w którym zobowiąże się do przedłożenia poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie wskazanym w wezwaniu skierowanym od właściwej regionalnej instytucji finansującej, przed podpisaniem umowy o wsparcie. Pamiętajmy, iż wnioskodawca mający prawo do nieruchomości stanowiącej element projektu inwestycyjnego i zamierzający prowadzić prace budowlane jest zobowiązany dołączyć do wniosku potwierdzoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię prawomocnego pozwolenia na budowę. Sposób podpisania wniosku przez przedsiębiorcę, jeśli dokonuje tego pełnomocnik przedsiębiorcy, a pełnomocnictwo nie wynika z dokumentu rejestrowego. W takim przypadku do wniosku powinno być dołączone, zgodnie z wytycznymi, pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo może być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą pełnomocnictwo, tj. uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym. Jest to jedna z ostatnich możliwość otrzymania dotacji w ramach SPO WKP, tym bardziej więc warto przyłożyć się do dokumentacji i przygotować poprawny formalnie i merytorycznie projekt.