Jerzy Kwieciński
wiceminister rozwoju regionalnego
Rozpoczynamy negocjacje z Komisją Europejską. Przyszedł moment, aby opracować system wdrażania, a więc szczegóły, które większość instytucji, a zwłaszcza przyszłych projektodawców, interesują najbardziej. W ciągu najbliższych 7 lat będziemy mieć do wydania 67,3 mld euro z UE na politykę spójności, a więc ponadpięciokrotnie więcej niż dotychczas. Aby gospodarka mogła wchłonąć tak olbrzymie środki z korzyścią dla całego społeczeństwa i osiągnąć zamierzone cele, potrzebny jest naprawdę sprawny system wdrażania. Ponieważ korzystamy z dobrych doświadczeń, jak i uczymy się na błędach, postanowiliśmy, że w perspektywie finansowej 2007-2013 zrezygnujemy z regulowania systemu licznymi rozporządzeniami. Tylko tam, gdzie jest to niezbędne, np. w przypadku pomocy publicznej, będą stosowane rozporządzenia. Zdecydowaliśmy się stworzyć system bardziej elastyczny. Obok znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, podstawą tego systemu jest ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która w art. 35 daje ministrowi rozwoju regionalnego uprawnienia do wydawania wytycznych. Wytyczne, w przeciwieństwie do rozporządzeń, w bardziej miękki sposób określają zasady wdrażania unijnych funduszy, w szczególności, w jaki sposób będą realizowane programy operacyjne. Pamiętajmy, że w realizację programów zaangażowanych będzie wiele różnego rodzaju instytucji. Wytyczne mają nam pomóc w koordynowaniu całego systemu wdrażania i zapewnieniu jego spójności. Pozwolą one zapewnić jednolite zasady dla wszystkich programów operacyjnych, zgodność ich wdrażania z prawem Unii Europejskiej i wymaganiami stawianymi przez Komisję. Co więcej, chcemy, aby wytyczne podlegały konsultacjom społecznym. Wszystkie zainteresowane środowiska będą mogły nadsyłać swoje uwagi, a tym samym wpływać na to, jakie będą wytyczne dotyczące np. trybu dokonywania wyboru projektów czy kwalifikacji osób uczestniczących w ich wyborze. Z jednej strony wytyczne będą obejmować wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie programów operacyjnych, instytucje zarządzające i pośredniczące, zarówno ze szczebla centralnego, jak i regionalnego. Będą to wewnętrzne wytyczne dla administracji. Oczywiście będę one powszechnie znane i konsultowane. Jednocześnie zostaną przygotowane wytyczne dla przyszłych projektodawców, np. dotyczące wypełnienia wniosków o dofinansowanie czy o płatność. System wdrażania oparty na wytycznych będzie bardziej elastyczny niż system regulowany rozporządzeniami. Są jednak obszary, które muszą być regulowane właśnie za pomocą rozporządzeń. Dotyczy to przede wszystkim kwestii związanych z pomocą publiczną. Z tych rozporządzeń po prostu nie mogliśmy zrezygnować. Przygotowaliśmy już projekty wytycznych dotyczących prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską oraz wytycznych dla wojewodów w zakresie wykonywania nadzoru nad wyłanianiem projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych. Są one dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl). Jednocześnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych wytycznych, projekty których w nadchodzących dniach i tygodniach będą sukcesywnie przedstawiane i konsultowane. Wszystkie zainteresowane osoby i instytucje gorąco zachęcam do zgłaszania uwag na temat projektów wytycznych.