Jarosław Chałas partner zarządzający Kancelaria Chałas i Wspólnicy Wyłania się pytanie: jaki będzie termin przedawnienia roszczeń o odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, wynikającego z umowy sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy. Z jednej strony – zgodnie z poglądem dominującym dotychczas w orzecznictwie – roszczenia o odsetki za opóźnienie w spełnieniu roszczenia pieniężnego przedawniają się niezależnie od charakteru roszczenia głównego w terminie trzech lat. W niektórych jednak orzeczeniach znalazło wyraz stanowisko, że termin przedawnienia roszczenia o odsetki za opóźnienie jest taki sam, jak termin przedawnienia roszczenia głównego. Wymienienie w końcowej części art. 118 k.c. najpierw roszczeń o świadczenia okresowe, a następnie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przemawia za objęciem terminem przedawnienia ustanowionym dla roszczeń o świadczenia okresowe wszystkich tego rodzaju roszczeń bez względu na ich związek z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przewidziane w art. 118 k.c. ogólne terminy przedawnienia roszczeń mają zastosowanie tylko wtedy, gdy dane roszczenie z mocy przepisu szczególnego nie ulega przedawnieniu w innym terminie. Przewidziany w art. 118 k.c. trzyletni termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe odnosi się do wszystkich roszczeń o odsetki za opóźnienie, bez względu na ich związek z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wymieniony termin jako ogólny może być uchylony przez przepis szczególny, przewidujący termin dłuższy lub krótszy. Terminy szczególne w stosunku do ustalonego w art. 118 k.c. trzyletniego terminu przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe są jednak rzadkością, nie ustanawiają ich bowiem przepisy przewidujące dłuższe lub krótsze terminy przedawnienia ogólnie dla roszczeń z określonego stosunku prawnego. Takim przepisem nie jest również art. 554 k.c. W konsekwencji termin przedawnienia roszczeń o zaliczane do świadczeń okresowych odsetki za opóźnienie, wynoszący w zasadzie trzy lata, jest terminem odrębnym od terminu przedawnienia roszczenia głównego, wynoszącego w zasadzie 10 lat, gdy roszczenie główne nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy zatem stanąć na stanowisku, iż przepis art. 554 k.c. nie jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 118 k.p.c. w zakresie ustanowionego w nim terminu przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe. Ma on taki charakter wobec art. 118 k.c. tylko w zakresie ustanowionego w nim terminu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Akcesoryjność roszczeń o odsetki za opóźnienie wyraża się uzależnieniem ich powstania od istnienia niespełnionego w terminie roszczenia o świadczenie pieniężne (roszczenia głównego). Z uwagi więc na akcesoryjność roszczeń o odsetki – mimo iż przedawniają się one odrębnie od roszczenia głównego – uznać należy, że nie mogą ulec przedawnieniu później niż z upływem terminu przedawnienia roszczenia głównego – stanowisko Sądu Najwyższego, uchwała siedmiu sędziów z 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/04.