Dom maklerski

ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zlecenia kupna lub sprzedaży złożonego przez inwestora.

Kontakt z domem maklerskim rzeczywiście ma sens, jeśli reklamacja oparta jest na faktach, a nie na przypuszczeniach. Najlepiej kontaktować się z pracownikiem domu maklerskiego, który zwykle nas obsługuje, np. przyjmuje dyspozycje (taka osoba jest najlepiej zaznajomiona ze sprawą). Jeśli problem nadal pozostaje niewyjaśniony lub uzyskane wyjaśnienia są niesatysfakcjonujące, należy podjąć dalsze działania.

Jak złożyć reklamację

Jak skierować skargę na dom maklerski

Po otrzymaniu niezadowalającej odpowiedzi, klient domu maklerskiego może skierować skargę do Komisji Nadzoru Finansowego.

Ze statystyk KNF z 28 września 2007 r. wynika, że po pierwszym roku działalności kary pieniężne nałożone na domy maklerskie były jednymi z najwyższych wymierzonych (siedem kar na łączną kwotę 560 tys. zł)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

cel złożenia skargi: ustalenie, czy podmiot narusza przepisy prawa, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu, narusza interesy zleceniodawcy.

forma skarga do urzędu KNF powinna być złożona do Departamentu Ochrony Klientów KNF w formie pisemnej lub osobiście w kancelarii urzędu.

czas rozpatrzenia: w zależności od danej sprawy

SANKCJE

możliwe do nałożenia przez KNF na dom maklerski:

cofnięcie zezwolenia

ograniczenie zakresu wykonywanej działalności

nałożenie kary pieniężnej do wysokości 500 tys. zł

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ

Sąd Izby Domów Maklerskich

Rozstrzyganie sporów w przypadku naruszenia przez dom maklerski - członka Izby:

  • zasad etyki lub zasad rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej
  • postanowień statutu Izby Domów Maklerskich
  • regulaminów i uchwał władz Izby Domów Maklerskich
  • dobrego imienia i autorytetu Izby oraz dokonywanie wykładni postanowień Kodeksu Dobrej Praktyki Przedsiębiorstw Maklerskich

Sąd Izby Domów Maklerskich rozpoznaje także spory o prawa majątkowe z zakresu publicznego obrotu papierami wartościowymi. Mogą być one rozpatrywane w postępowaniu polubownym lub uproszczonym.

Postępowanie polubowne

wszczynane jest po złożeniu przez powoda do Sądu Izby pozwu i uwarunkowane jest istnieniem ważnej umowy stron na rozpoznanie sporu przez sąd polubowny.

Postępowanie uproszczone

W sprawach, których wartość nie przekracza kwoty 20 tys. zł, klient zamiast pozwu o rozpoznanie sporu w postępowaniu polubownym może zgłosić do Sądu Izby wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu uproszczonym.

Wyrok wydany przez Sąd Izby Domów Maklerskich lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną równą wyrokom sądów państwowych lub ugodom zawartym przed takimi sądami.

Zasada ta nie obowiązuje w postępowaniu uproszczonym - klient domu maklerskiego, który nie zgadza się z treścią wyroku, może skierować sprawę do rozpoznania przez sąd powszechny.

Dla domu maklerskiego wyrok wydany w postępowaniu uproszczonym jest wiążący.

Sąd cywilny

W sytuacji gdy roszczenia mają charakter majątkowy

Rzecznik praw obywatelskich

W przypadku stwierdzenia naruszenia praw obywatelskich

Zasady załatwiania skarg klientów przez Biuro Maklerskie określone są w Regulaminie świadczenia usług brokerskich Biura Maklerskiego, który udostępniany jest klientowi przed podpisaniem umowy o świadczeniu usług brokerskich. Przepisy zobowiązują do zamieszczenia w centrali, oddziałach oraz punktach obsługi klienta (POK-ach) informacji na temat terminów i miejsca składania przez klientów reklamacji i wniosków na działalność podmiotu.

Inwestorzy indywidualni, którzy uczestniczą w publicznym obrocie papierami wartościowymi na rynku regulowanym, powinni pamiętać o zasadach ochrony własnych interesów.

Należy zadbać o wybór odpowiedniego podmiotu świadczącego usługi, na bieżąco kontrolować operacje na rachunku czy sygnalizować nieprawidłowości postępowania domu maklerskiego.

WAŻNE:

Każdy klient domu maklerskiego, który ma jakikolwiek problem lub nie jest zadowolony z usług, powinien zgłosić to do domu maklerskiego. Należy pamiętać, że każdy inwestor powinien ubiegać się o poszanowanie własnych praw.

WAŻNE:

Każdy inwestor w sposób odpowiedzialny powinien traktować swoje sprawy finansowe. Wiele skarg inwestorów wynika z niezapoznania się z podpisanymi umowami lub zasadami funkcjonowania niektórych instrumentów finansowych.

WAŻNE:

W opinii członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, wszystkie uwagi inwestorów wobec biur maklerskich są cenne, ponieważ pomagają kształtować ofertę zgodnie z oczekiwaniami klientów domów maklerskich. Dział Interwencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przyjmuje opinie, sugestie oraz informacje, które są istotne w procesie tworzenia corocznego rankingu biur maklerskich.

KONTAKT:

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ul. Długopolska 22, 50-560 Wrocław tel. (071) 332-95-60 mail: ksmok@sii.org.pl; biuro@sii.org.pl

oprac. KONRAD SMOK

SII