Jak podaje resort, rozporządzenie zobowiązuje gminy do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu do 31 grudnia 2020 r. Ustala również sposób ich obliczania.

Rozporządzenie nakazuje gminom, w zależności od rodzaju odpadów, osiągnąć co najmniej 50 proc. poziomu recyklingu w przypadku odpadów komunalnych, takich jak np. papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło. Gminy powinny też uzyskać co najmniej 70-proc. poziomu recyklingu w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Rozporządzenie ministra środowiska ws. poziomów recyklingu jest aktem wykonawczym do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011.