Wzmocnieniu potencjału dydaktycznego uczelni wyższych służyć będą przede wszystkim programy rozwojowe uczelni. Obejmować one będą mogły między innymi otwierania nowych kierunków studiów, w tym również studiów podyplomowych. Pieniądze będą mogły być przeznaczone także na dostosowanie programów nauczania na istniejących już kierunkach do potrzeb rynku pracy, podnoszenie kompetencji kadry akademickiej, a także na stypendia dla doktorantów, młodych doktorów i profesorów wizytujących. Rozwój oferty kształcenia związany będzie także z nauczaniem na odległość (e-learning) oraz wdrożeniem modeli zarządzania jakością w uczelniach. Poprawie jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych służyć będzie również opracowywanie nowoczesnych programów nauczania, odpowiadających wymogom gospodarki opartej na wiedzy.

Chcemy również, by studenci byli lepiej przygotowani do wymogów rynku pracy, dlatego też wspierana będzie współpraca uczelni z pracodawcami przy aranżowaniu praktyk i staży studenckich. Pomoc będą mogły również otrzymać akademickie biura karier, które działają przy uczelniach wyższych.

Niewystarczający jest odsetek studentów kończących kierunki matematyczno-przyrodnicze. Dlatego też w sposób systemowy zwiększana będzie liczba absolwentów ścisłych kierunków. Służyć temu ma zamawianie kształcenia na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz wsparcie uczelni realizujących zamawiane kształcenie w przygotowaniu programów wyrównawczych obejmujących przedmioty ścisłe. Przewidziana jest także pomoc stypendialna o charakterze motywacyjno-edukacyjnym dla studentów, którzy rozpoczną kształcenie na ścisłych kierunkach studiów objętych programami zamawiania kształcenia. Dzięki temu wsparciu odsetek absolwentów kierunków ścisłych powinien wzrosnąć z 14,7 proc. do 22 proc.

Łącznie na wsparcie szkolnictwa wyższego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, przeznaczone jest prawie 900 mln euro, w tym ponad 764 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

JERZY KWIECIŃSKI

wiceminister rozwoju regionalnego