Dokumenty regulujące system wdrażania PO KL wprowadzają klasyfikację kryteriów wyboru projektów. W procedurze oceny stosowane będą kryteria ogólne i szczegółowe.

W ramach kryteriów ogólnych są kryteria formalne, merytoryczne oraz horyzontalne. Kryteria szczegółowe zawierać będą kryteria dostępu oraz strategiczne. Poszczególne grupy kryteriów zostały przyporządkowane do różnych etapów oceny. W ramach oceny formalnej weryfikowane będą kryteria formalne zawierające głównie aspekty rejestracyjne oraz techniczne związane z właściwym wypełnieniem oraz technicznym przygotowaniem formularzy oraz kryteria szczegółowe dostępu, gdzie sprawdzane będą m.in. uprawnienia wnioskodawcy do składania wniosku, skierowanie projektu do właściwych odbiorców, kondycja finansowa, okres realizacji, wartość itp. Niespełnienie chociaż jednego kryterium formalnego powoduje odrzucenie wniosku z procedury konkursowej.

Ocena merytoryczna przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria ogólne merytoryczne i horyzontalne oraz szczegółowe strategiczne. Wniosek otrzyma punkty w ramach ogólnych kryteriów merytorycznych i horyzontalnych oraz premię punktową za spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów strategicznych (tj. do 20 proc. maksymalnej liczby punktów ogólnej oceny merytorycznej). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100.

Ogólne kryteria merytoryczne i horyzontalne ocenią m.in. wartość dodaną projektu, sposób zarządzania, efektywność zaplanowanych wydatków, zgodność z polityką wspólnotową.

Natomiast szczegółowe kryteria strategiczne to np. preferencja projektów obejmujących określone grupy odbiorców, np. osoby z niskimi kwalifikacjami.

Dopuszczalna jest sytuacja, gdzie wniosek może spełnić jedynie wszystkie kryteria ogólnej oceny merytorycznej i uzyskać 100 punktów, a jednocześnie nie spełnić żadnego kryterium strategicznego. Nie wyklucza to wnioskodawcy z konkursu, jednakże sytuacja taka powoduje, że projekt będzie miał zbyt małe szanse na konkurowanie z innymi wnioskami, które takie kryteria spełnią i uzyskają premię punktową, czyli w sumie 120 punktów.

BOGUSŁAWA MAZUREK

starszy konsultant w zespole doradztwa europejskiego, Accreo Taxand