"W październiku w większości badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest negatywnie. Najgorsze oceny w tym zakresie, bardziej pesymistyczne niż we wrześniu oraz gorsze niż przed rokiem, sygnalizują jednostki z sekcji +pozostała działalność usługowa+, +działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją+ oraz +transport i gospodarka magazynowa+" - napisano.

"Najlepsze oceny koniunktury zgłaszają jednostki z sekcji +działalność finansowa i ubezpieczeniowa+ - są one najbardziej optymistyczne spośród wszystkich badanych grup jednostek usługowych, ale nieco mniej korzystne niż we wrześniu i przed rokiem. Również pozytywnie oceniają koniunkturę podmioty z sekcji +informacja i komunikacja+ (ich oceny są mniej optymistyczne niż przed miesiącem i przed rokiem), +działalność związana z obsługą rynku nieruchomości+ (oceny są zbliżone do zgłaszanych we wrześniu i lepsze niż w analogicznym miesiącu przed rokiem) oraz +działalność profesjonalna, naukowa i techniczna+ (koniunktura oceniana jest na poziomie zbliżonym do sygnalizowanego przed miesiącem i lepiej niż przed rokiem)" - dodano.

Zdaniem GUS, w październiku wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji "działalność finansowa i ubezpieczeniowa" kształtuje się na poziomie plus 29 (przed miesiącem plus 33). Poprawę koniunktury odnotowuje 34 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 5 proc. (we wrześniu odpowiednio 38 proc. i 5 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Mniej korzystne oceny koniunktury wynikają z ostrożniejszych prognoz popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej jednostek oraz mniej optymistycznych ocen bieżącej sytuacji finansowej. Jedynie aktualny popyt oceniany jest bardziej pozytywnie niż we wrześniu, a oceny bieżącej sprzedaży są zbliżone do korzystnych opinii sprzed miesiąca. Sygnalizowane jest utrzymanie wzrostu zarówno bieżących jak i przyszłych cen usług. W tej grupie jednostek usługowych można się spodziewać mniejszego niż planowano we wrześniu wzrostu zatrudnienia" - dodano.

"W październiku wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji +informacja i komunikacja+ kształtuje się na poziomie plus 10 (przed miesiącem plus 12). Poprawę koniunktury odnotowuje 19 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 9 proc. (we wrześniu odpowiednio 20 proc. i 8 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

GUS wskazał, że mimo nieznacznego pogorszenia bieżącego popytu, sprzedaż i sytuacja finansowa są oceniane nieco lepiej niż we wrześniu. Odpowiednie prognozy na najbliższe miesiące są ostrożniejsze, choć nadal optymistyczne. Sygnalizowany jest niewielki spadek bieżących cen, może się on zwiększać w najbliższych miesiącach. W tej grupie firm można się spodziewać niewielkich redukcji zatrudnienia" - dodano.

"W październiku wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji +transport i gospodarka magazynowa+ kształtuje się na poziomie minus 5 (przed miesiącem minus 3). Poprawę koniunktury odnotowuje 15 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 20 proc. (we wrześniu odpowiednio 17 proc. i 20 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

"Nieznaczne pogorszenie ocen koniunktury wynika z mniej optymistycznych prognoz popytu i sprzedaży oraz negatywnych - sytuacji finansowej. Bieżący popyt i sprzedaż są oceniane lepiej niż przed miesiącem, a oceny aktualnej sytuacji finansowej są mniej niekorzystne niż we wrześniu. Sygnalizowany jest wzrost zarówno bieżących jak i przyszłych cen usług. Przedsiębiorcy przewidują spadek liczby zatrudnionych pracowników, choć nieco mniejszy niż zapowiadano we wrześniu" - dodano.

"W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji +zakwaterowanie i gastronomia+ kształtuje się na poziomie minus 4 (przed miesiącem 0). Poprawę koniunktury odnotowuje 13 proc. badanych firm (przed miesiącem 17 proc.), a jej pogorszenie - tak jak we wrześniu - 17 proc. Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

"Takie kształtowanie się klimatu koniunktury wynika z bardziej pesymistycznych bieżących i przewidywanych ocen popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej jednostek. Dyrektorzy badanych podmiotów sygnalizują niewielki spadek bieżących i przyszłych cen. Bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem są przewidywania dotyczące zatrudnienia" - dodano.