"Projekt budżetu państwa na 2012 r. zakłada, że dochody wyniosą 292 mld 813 mln zł, wydatki nie będą wyższe niż 327 mld 813 mln zł, a deficyt nie przekroczy 35 mld zł" - napisano w komunikacie.

CIR informuje, że projekt uwzględnia również budżet środków europejskich: dochody w wysokości 72 mld 570 mln 113 tys. zł i wydatki w wysokości 77 mld 104 mln 59 tys. zł. "Jeśli chodzi o planowane przychody z prywatyzacji, to szacuje się, że w 2012 r. wyniosą one 10 mld zł" - wskazano.

Służby prasowe rządu poinformowały, że prognoza dochodów na 2012 r. skonstruowana została przy założeniu realnego wzrostu PKB na poziomie 4 proc. oraz planowanych zmian systemowych.

W komunikacie podano założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych, które przyjęto na potrzeby projektu budżetu na 2012 r.: wzrost zatrudnienia w gospodarce (1,3 proc.), realny wzrost PKB (o 4 proc.); średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,8 proc.), wzrost spożycia ogółem (o 3 proc.), realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (2,9 proc.).

"Jeśli chodzi o najistotniejsze zmiany podatkowe planowane na 2012 r. będą to: zmiany podatku akcyzowego na węgiel i koks; korzystne dla podatników zmiany w zakresie płatności zaliczek na podatki dochodowe od działalności gospodarczej; wzrost akcyzy na papierosy o 4 proc." - napisano.

Dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą 1 mld 770 mln 421 tys. zł

Zgodnie z komunikatem dochody podatkowe wyniosą 267 mld 570 mln 10 tys. zł, tj. o 8,1 proc. nominalnie więcej niż w 2011 r. Na kwotę tę składają się dochody m.in. z VAT (132 mld 500 mln zł, czyli o 7,1 proc. więcej niż w 2011 r.), akcyzy (61 mld 623 mln zł, o 5 proc. więcej niż w 2011 r.), CIT (29 mld 600 tys. zł, wzrost o 19,4 proc.), PIT (42 mld 400 mln zł, wzrost o 9,6 proc.).

Dochody niepodatkowe wyniosą 23 mld 472 mln 569 tys. zł. Będą to: dochody z cła (1 mld 754 mln zł), dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku (4 mld 153 mln 500 tys. zł), opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe (15 mld 158 mln 153 tys. zł) wpłaty jednostek samorządu terytorialnego (2 mld 406 mln 916 tys. zł).

Prognozuje się, że dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą 1 mld 770 mln 421 tys. zł.

"Do ustalenia wydatków budżetowych na 2012 r. zastosowano tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową. Elementem wzmacniającym efekt tej reguły jest utrzymanie w 2012 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej" - informuje CIR.

Według komunikatu założono, że wydatki na obronę narodową wzrosną co najmniej o 1,95 proc. PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy; emerytur i renty zostaną waloryzowane wskaźnikiem wynoszącym 104,2 proc.; wydatki na infrastrukturę transportu lądowego wyniosą nie mniej niż 18 proc. planowanych na 2012 r. wpływów z akcyzy od paliw silnikowych; subwencja dla samorządu terytorialnego obejmie skutki podwyżek dla nauczycieli z 2011 r. oraz środki na sfinansowanie wzrostu ich wynagrodzeń o 3,8 proc. od września 2012 r.

"W wydatkach zaplanowano także środki na finansowanie i współfinansowanie programów oraz projektów realizowanych z udziałem pieniędzy unijnych, a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA" - napisano.

Limit wydatków budżetowych na 2012 r. jest wyższy o 4,6 proc. od planowanego na 2011 r.

Zgodnie z projektem limit wydatków budżetowych na 2012 r. jest wyższy o 4,6 proc. od planowanego na 2011 r.

Na wydatki złożą się: dotacje i subwencje (156 mld 451 mln 195 tys. zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (23 mld 295 mln 350 tys. zł), wydatki bieżące jednostek budżetowych (60 mld 578 mln 929 tys. zł), wydatki majątkowe (14 mld 909 mln 893 tys. zł), obsługa długu Skarbu Państwa (43 mld 84 mln 900 tys. zł), środki własne UE (16 mld 383 mln 586 tys. zł); współfinansowanie projektów z udziałem środków UE (13 mld 109 mln 147 tys. zł).

CIR wskazał, że podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach będą stanowić dotacje i subwencje (47,7 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,5 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (13,1 proc.).

Dodano, że w 2012 r. realizowane będą 64 programy wieloletnie, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 6 mld 170 mln 303 tys. zł.