Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga pewnej dozy zaufania w relacjach pomiędzy partnerami biznesowymi. Zaufanie warto jednak wzmocnić należytym zabezpieczeniem wykonania kontraktu. Niewypłacalność dużego kontrahenta może doprowadzić do poważnych problemów płatniczych mniejszych podmiotów gospodarczych, a w skrajnych przypadkach nawet do ich upadłości. Istnieje wiele narzędzi służących zabezpieczaniu transakcji handlowych. Jednym z nich jest gwarancja bankowa, która stanowi pewne i dogodne zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań i wierzytelności partnerów biznesowych, zarówno w obrocie krajowym, jaki i zagranicznym. Gwarancja bankowa to nic innego jak nieodwołalne zobowiązanie banku do wypłacenia beneficjentowi gwarancji określonej sumy pieniężnej, w sytuacji kiedy kontrahent (zleceniodawca gwarancji) nie wywiązał się z zobowiązań nią zabezpieczonych. Przewaga gwarancji nad innymi formami zabezpieczenia wynika przede wszystkim z jej dużej skuteczności i abstrakcyjnego charakteru. Gwarancja zabezpiecza beneficjenta przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. I co ważne, jest instrumentem pozwalającym uprawnionemu praktycznie natychmiast uzyskać żądaną kwotę. Oprócz funkcji ochronnej pełni także funkcję finansową, tj. poprawia płynność przedsiębiorstwa, wybawiając je z konieczności niepotrzebnego blokowania własnych środków w wadiach przetargowych, długoterminowych gwarancjach należytego wykonania kontraktu bądź też gwarancjach usunięcia wad i usterek. Oprócz zabezpieczenia relacji handlowych, gwarancja bankowa pełni jeszcze jedną istotną funkcję – zwiększa wiarygodność zleceniodawcy gwarancji w oczach jego kontrahenta. Wystawienie gwarancji poprzedzone jest bowiem oceną sytuacji finansowej zleceniodawcy gwarancji.

Bank Ochrony Środowiska, jako specjalista w finansowaniu inwestycji, posiada bogate doświadczenie w wystawianiu różnego rodzaju gwarancji bankowych, które zwykle towarzyszą umowom o roboty budowlane. Coraz częściej z gwarancji korzystają także firmy handlowe oraz produkcyjne. W ostatnim czasie obserwujemy bardzo duży wzrost zainteresowania gwarancjami bankowymi ze strony małych i średnich przedsiębiorstw. W BOŚ Banku wystawiamy gwarancje wadialne (przetargowe), należytego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, celne, zapłaty za towar lub usługę, zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym. Posiadamy gotowe wzory gwarancji. Często jednak ich treść ustalamy indywidualnie, przy uwzględnieniu potrzeb konkretnego klienta. Przedsiębiorstwom, które powszechnie wykorzystują gwarancje w obrocie gospodarczym, proponujemy umowę roczną o limit na gwarancje bankowe, w ramach której wystawiamy gwarancje na poszczególne kontrakty. Zabezpieczenia do 500 tys. zł wystawiamy zwykle w ciągu 24 godzin, często pod sam weksel. Koszt takiej usługi nie jest wysoki. Zazwyczaj jest to kilka procent wartości kontraktu. Oczywiście gwarancja jest produktem bankowym obciążonym ryzykiem, wymaga zatem zbadania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa oraz ustanowienia prawnych zabezpieczeń. Procedura przyznawania gwarancji jest jednak dosyć prosta. Rozpatrzenie wniosku przebiega bardzo podobnie jak w przypadku wniosku o udzielenie kredytu.

Wnikliwa obserwacja rynku dowodzi, że gwarancja jako instrument polityki finansowej firm powoli eliminuje inne – droższe i bardziej uciążliwe – formy zabezpieczenia kontraktów. Wszystko wskazuje na to, że rola tego instrumentu nadal będzie rosnąć. Gwarancje bankowe skutecznie bowiem zabezpieczają ryzyko niewypłacalności dłużnika, zwiększają wiarygodność kontrahenta i nie wymagają angażowania własnych środków finansowych, co jest bardzo istotne z punktu widzenia ograniczonej płynności polskich przedsiębiorstw.