Unibail-Rodamco zajmuje się m.in. wynajmowaniem powierzchni handlowych. Przejmowane centra to Arkadia i Wileńska, kontrolowane i zarządzane przez Simon Ivanhoe. Spółka ta zarządza również kilkoma innymi galeriami handlowymi w Polsce.

UOKiK uznał, że udział łączących się spółek na rynku powierzchni handlowo-usługowych w dużych galeriach handlowych w Warszawie będzie wyższy od przewidzianych przez ustawę antymonopolową 40 proc. Zdaniem Urzędu, doprowadziłoby to do wzrostu przewagi rynkowej Unibail-Rodamco. Po połączeniu spółka ta byłaby w stanie oferować najemcom mniej korzystne warunki umów, np. uzależnianie wynajęcia powierzchni w jednym centrum handlowym od wynajmu w innym, zawieranie umów na wyłączność itp.

Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel uznała jednak, że możliwa jest zgoda warunkowa.

"Urząd uznał, że spółka zależna Unibail-Rodamco będzie musiała do 15 stycznia 2011 roku wyzbyć się wszelkich praw związanych ze sprawowaniem współkontroli nad centrum Złote Tarasy lub sprzedać je inwestorowi nienależącemu do grupy kapitałowej przejmującego" - podał UOKiK.

Unibail-Rodamco zachowa uprawnienia podobne do przywilejów udziałowców mniejszościowych

Unibail-Rodamco zachowa jednak uprawnienia podobne do przywilejów udziałowców mniejszościowych. Spółka będzie miała więc prawo weta m.in. w sprawie zmian w statucie, kapitale czy likwidacji Złotych Tarasów oraz wobec inwestycji, sprzedaży bądź pożyczek przekraczających 500 tys. euro. Do czasu realizacji warunku Unibail-Rodamco będzie musiał co kwartał składać do UOKiK sprawozdania dotyczące wykonywania praw współwłaściciela Złotych Tarasów.

W przypadku niewywiązania się przez spółkę z tych obowiązków, UOKiK może nałożyć na firmę 10 tys. euro kary za każdy dzień zwłoki.

Decyzje wyrażające zgodę na połączenie wygasają, jeżeli nie zostanie ono dokonane w terminie 2 lat od ich wydania.

Transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział firmy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Prezes UOKiK może wydać zgodę lub zakazać połączenia. W sprawach budzących wątpliwości, co do wpływu na konkurencję, prawo przewiduje możliwość wydania zgody warunkowej na dokonanie transakcji, przy jednoczesnym nałożeniu na jej uczestników określonych obowiązków - może to być np. sprzedaż majątku lub jego części.