Środki mogą zostać wykorzystane zgodnie z celami emisji np. na realizację inwestycji w dłuższym horyzoncie czasowym. Emitentami mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą i mające osobowość prawną.

Obecnie głównymi emitentami obligacji na rynku polskim są jednostki samorządu terytorialnego, spółki giełdowe i banki. Jednak ta forma pozyskiwania kapitału zyskuje sobie coraz większą popularność wśród przedsiębiorstw jako alternatywa dla kredytu bankowego.

Główną zaletą obligacji jest udział przedsiębiorstwa w ustalaniu warunków emisji, co umożliwia ich dopasowanie do potrzeb kapitałowych i sytuacji finansowej firmy.

Podmioty decydujące się na pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji mogą zbudować instrument umożliwiający elastyczne zarządzanie długiem, będący jednocześnie atrakcyjną propozycją dla inwestorów.

W fazie przygotowania emisji emitenci określają jej parametry, m.in.:

● rodzaj i wysokość oprocentowania (stałe lub zmienne – oparte na stawce WIBOR lub rentowności bonów skarbowych),

● wartość nominalną,

● częstotliwość wypłaty odsetek ( 1, 3, 6 lub 12 miesięcy),

● termin wykupu (tu określa się ostateczną datę spłaty zadłużenia).

Dodatkowo emitent może zastrzec sobie prawo do wcześniejszego wykupu obligacji (spłaty zaciągniętego długu) w momencie np. obniżenia stóp procentowych przez NBP. Istnieje także możliwość zorganizowania emisji w podziale na transze uruchamiane w ustalonych terminach, co zapewnia efektywne wykorzystanie pozyskanego kapitału w czasie – np. podczas realizacji kolejnych faz projektu inwestycyjnego.

W przypadku braku wystarczających zabezpieczeń przedsiębiorca może podjąć decyzję o emisji obligacji niezabezpieczonych. Wówczas ryzyko dla inwestorów zrekompensowane zostaje wyższym oprocentowaniem papierów.

Emisja obligacji odbywa się za pośrednictwem banku – agenta emisji, który prowadzi ich obsługę przez okres trwania instrumentu. Kompleksowa obsługa polega na przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji, dokonywaniu rozliczeń pieniężnych, prowadzeniu depozytu i rejestru nabywców, organizowaniu rynku wtórnego. Bank może dodatkowo zagwarantować objęcie wyemitowanych obligacji w przypadku ograniczonego popytu na rynku.