Na dojrzałych rynkach kapitałowych obrót korporacyjnymi czy komunalnymi dłużnymi papierami wartościowymi odgrywa również istotną rolę jak obrót akcjami spółek. Rynek obligacji Catalyst, który rozpoczął działalność 30 września 2009 r., stanowi kolejny etap rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych GPW (dla klientów detalicznych, czyli indywidualnych) i BondSpot (dla klientów hurtowych, czyli instytucjonalnych).

Polskie regulacje nie wymagają nadawania ratingu obligacjom, z wyjątkiem emisji kierowanych na rynki zagraniczne. Jednak rating podnosi wiarygodność emitenta, dlatego niektórzy emitenci poddali swoje instrumenty ocenie agencji ratingowych.

Przykładowo według oceny agencji Fitch, która stosuje skalę od AAA (obligacje o najwyższej jakości) do D (znaczne ryzyko niewypłacalności emitenta), miasto Rybnik, notowane na Catalyst, w perspektywie długoterminowej dla krajowego rynku uzyskało ocenę A, natomiast Warszawa najwyższą ocenę AAA. Z kolei Electus, spółka wyspecjalizowana w świadczeniu usług finansowych dla publicznej służby zdrowia, otrzymała rating krajowy na poziomie B+. Obligacje będące w obrocie na rynku Catalyst są zdematerializowane i rejestrowane w KDPW. Transakcje są przy tym zabezpieczone funduszami dedykowanymi dla poszczególnych platform inwestycji detalicznych i hurtowych.

Elementem polityki bezpieczeństwa jest również stosowanie atrakcyjnych opłat dla emitentów obligacji, co ma stymulować polski rynek dłużny. Jeszcze do 30 września 2010 r. obowiązuje zwolnienie z opłat pobieranych z tytułu rejestracji w depozycie obligacji niebędących obligacjami zamiennymi na akcje.

Liczba serii obligacji notowanych na Catalyst GPW

34 obligacje korporacyjne

17 obligacje komunalne