Częstotliwość korzystania z usług IT zależy również od przychodów firmy. W grupie firm o najwyższych przychodach - powyżej 50 mln zł - prawie wszystkie korzystały z usług IT w 2009 r., podczas gdy w przedsiębiorstwach osiągających przychody do 2 mln zł - tylko dwie trzecie. Instalacja, wsparcie techniczne oraz serwis sprzętu i oprogramowania - to najczęściej wybierane usługi IT, z których korzystają polskie MSP.

Pomimo stopniowej poprawy cały czas relatywnie niewielki procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z funduszy unijnych. Z badania PMR wynika, że odsetek małych firm korzystających z dotacji UE w celu finansowania projektów informatycznych wynosi około 2 proc. Sytuacja w średnich firmach wygląda nieco lepiej - co jedenasta firma (9 proc.) skorzystała z dofinansowania.

Korzystanie z funduszy unijnych rośnie wraz z przychodami

Korzystanie z funduszy unijnych rośnie wraz z przychodami - aż 14 proc. firm osiągających przychody powyżej 50 mln zł skorzystało z takiego dofinansowania w 2009 r. Plany odnośnie wykorzystania dotacji UE ma obecnie 15 proc. małych i 21 proc. średnich firm w Polsce.

Według szacunków PMR, w branży MSP w Polsce funkcjonuje obecnie około 1,4 mln komputerów (biurkowych i przenośnych). Średnio firmy te posiadają 15 komputerów, w tym w 73 proc. (około 1 mln sztuk) to komputery biurkowe. Liczba komputerów zależy nie tylko od wielkości zatrudnienia w firmie, ale i od jej przychodów, stopnia ingerencji inwestora zagranicznego oraz faktu, czy jest to firma jednooddziałowa czy wielooddziałowa. Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia, w średnich przedsiębiorstwach funkcjonują przeciętnie 42 komputery biurkowe lub przenośne, podczas gdy w przedsiębiorstwach małych tylko 9 komputerów.

Z danych PMR wynika ponadto, że w latach 2005-2010 przeciętna liczba komputerów przypadających na jedno średnie przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 osób wzrosła o 10 sztuk, czyli o 31 proc.

Niewielka jest różnica między małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jeżeli chodzi o średni czas, po którym wymienia się komputery na nowe - wynosi on średnio w badanej zbiorowości firm 4,5 roku.