Janina Lichwa

Kooperator – Firma Doradcza

Zbliżające się Euro 2012 oraz coraz większa świadomość ludzi dotycząca zdrowego trybu życia mobilizują do aktywności fizycznej. Okres budżetowania 2007–2013 daje możliwości dla jednostek administracji publicznej na sfinansowanie infrastruktury sportowej. Pomocy należy szukać w regionalnych programach operacyjnych poszczególnych województw oraz oś priorytetowa Leader, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Leader jest pomocą w rozwoju obszarów wiejskich przy aktywnej współpracy partnerskiej wyrażonej przez lokalne grupy działania (LGD). W trakcie współpracy tworzona jest lokalna strategia rozwoju przy współudziale społeczności wiejskiej wskazującej potrzeby danego regionu. Celem osi Leader jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Pomocy udziela się podmiotom m.in. z tytułu inwestycji w zakresie remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych. Refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 75 proc. tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 tys. zł w okresie realizacji programu.

W ramach regionalnych programów operacyjnych pomoc łączy się z działaniami wspierającymi szkolnictwo oraz zdrowie i rekreację. Dla przykładu projekty obejmujące budowę (rozbudowę, przebudowę) i remont otwartych oraz zamkniętych obiektów sportowych wraz z wyposażeniem znajdą źródło finansowania w Priorytecie IX Zdrowie i Rekreacja, Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa RPO województwa śląskiego. Uzasadnieniem działania jest przekonanie, że aktywny styl życia i podnoszenie sprawności fizycznej są elementem profilaktyki chorób cywilizacyjnych i wpływają na poprawę stanu zdrowia mieszkańców regionu. Szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu ma wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych oraz poprawy jakości istniejących lokalnych obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnym, dostępnych dla wszystkich mieszkańców regionu. Podstawowym kryterium przy wyborze lokalizacji wspomnianych inwestycji będzie rzeczywiste zapotrzebowanie lokalnej społeczności, mierzone niewystępowaniem w bliskim otoczeniu ogólnodostępnych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Maksymalna wartość wsparcia wynosi 2 mln zł i jest nie wyższa niż 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Wysokość pomocy nie jest jednakowa we wszystkich regionach, każde województwo ma odrębne wytyczne kształtujące warunki pomocy. W ramach RPO województwa dolnośląskiego Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego, wysokość projektu powinna kształtować się na poziomie od 2 mln do 20 mln zł. Intensywność pomocy dla projektów nieobjętych pomocą publiczną – maks. 70 proc., tam gdzie pomoc występuje – zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Przykładowym typem projektu jest budowa i modernizacja infrastruktury sportowej funkcjonującej przy szkołach wyższych i wykorzystywanej na cele edukacyjne. Nabór wniosków prowadzony jest w formie konkursów z określonymi ramami czasowymi. Więcej szczegółów należy szukać na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie regionalnego programu operacyjnego województwa, w którym ma być realizowany projekt.