Wskutek ostatniej nowelizacji tej ustawy, która weszła w życie 11 marca 2010 r., procedura zmiany sprzedawcy jest jednolita i powinna wiązać wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, sprzedawców i odbiorców tych paliw lub energii. Na przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii został nałożony obowiązek umożliwienia odbiorcy zmiany sprzedawcy.

Zgodnie z nowymi regulacjami odbiorca końcowy może wypowiedzieć umowę, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza temu odbiorcy paliwa gazowe lub energię, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych niż wynikające z treści umowy łączącej go z przedsiębiorstwem. Do rozwiązania umowy wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu, które należy doręczyć dotychczasowemu sprzedawcy. Z prawa wyboru sprzedawcy można korzystać dowolną ilość razy.

Umowa, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza paliwa gazowe lub energię elektryczną odbiorcy tych paliw lub energii w gospodarstwie domowym, ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie tego odbiorcy dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego. Odbiorca może jednak wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy. Oczywiście przed wygaśnięciem umowy z dotychczasowym sprzedawcą należy podpisać umowę z nowym dostawcą.

Sprzedawca paliw gazowych dokonujący sprzedaży tych paliw odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, lub sprzedawca energii dokonujący jej sprzedaży odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej jest obowiązany zamieszczać na stronach internetowych oraz udostępniać do publicznego wglądu w swojej siedzibie informacje o cenach sprzedaży paliw gazowych lub energii oraz warunkach ich stosowania. Wykonanie powyższego obowiązku ma umożliwić odbiorcom porównanie cen stosowanych przez różne przedsiębiorstwa energetyczne.