Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych, która zawiera takie rozwiązanie, głosowało 360 posłów, 2 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Do tej pory fundusze mogły potwierdzić dokonanie tego typu operacji jedynie w formie pisemnej. Zgodnie z nowelizacją, fundusz będzie mógł wysłać potwierdzenie na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamierzeniem nowelizacji jest umożliwienie funduszom bardziej elastycznego uregulowania sposobu dostarczania uczestnikom funduszy inwestycyjnych potwierdzenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa.

W opinii sejmowych komisji, które pracowały nad nowelizacją, zmiany nie wywołają bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu i jednostek samorządu terytorialnego, ale mogą przyczynić się do usprawnienia obrotu gospodarczego. Zastrzeżeń nie zgłosił też resort finansów. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.