ROZMOWA

ANDRZEJ JANKOWSKI:

Czy prezes NBP albo zarząd NBP może skierować wniosek do trybunału z prośbą o zbadanie ważności uchwały Rady Polityki Pieniężnej?

RYSZARD PIOTROWSKI*:

Prawo do występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami nie przysługuje tym organom. Prawo to przysługuje prezydentowi RP, marszałkom izb, premierowi, 50 posłom, 30 senatorom, rzecznikowi praw obywatelskich, prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, prokuratorowi generalnemu. W tym zespole podmiotów nie ma organów Narodowego Banku Polskiego. Podstawy prawnej do występowania przed trybunałem nie ma również prezes NBP.

Czy realizacja uchwały RPP będzie wstrzymana podczas rozpatrywania ważności tej uchwały przez Trybunał Konstytucyjny?

Nie ma takiej możliwości, aby realizacja uchwały została wstrzymania podczas rozpatrywania wniosku przez trybunał. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje, że w przypadku skargi konstytucyjnej trybunał może wydać postanowienie tymczasowe o zawieszeniu czy wstrzymaniu orzeczenia w sprawie. W tym przypadku nie mamy jednak do czynienia ze skargą konstytucyjną ani tym bardziej nie mamy możliwości zastosowania takiej konstrukcji w odniesieniu do aktu normatywnego.

Jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej zasugerował, że zarząd Narodowego Banku Polskiego powinien skierować uchwałę do Trybunału Konstytucyjnego. Czy TK może zająć się takim aktem prawnym jak uchwały rady?

Jeżeli uchwała ta ma charakter normatywny, to trybunał może orzekać o jej zgodności z ustawami i konstytucją. Do jego właściwości należy orzekanie o zgodności z ustawami i umowami międzynarodowymi i konstytucją przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe.

*dr Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, Uniwersytet Warszawski