Obowiązek przygotowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa wynika z nowej ustawy o finansach publicznych i stanowi kolejny krok we wdrażaniu budżetu zadaniowego. Plan ma określać m.in. podstawowe wielkości makroekonomiczne na najbliższe cztery lata. Dotyczy to przykładowo wielkości planowanego deficytu budżetu państwa. Jak mówi Marta Postuła, dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów, resort przygotował już formularze, które muszą wypełnić ministrowie. W pierwszym zostaną określone funkcje i zadania na cztery lata wraz z wydatkami budżetu państwa przeznaczonymi na ich realizację. W drugim, do tego samego katalogu funkcji i zadań przypisane zostanie finansowanie ze środków europejskich oraz część finansowania, która będzie pochodziła z polskiego budżetu (tzw. część na współfinansowanie). W trzecim formularzu ministrowie określą, jaka kwota środków na poszczególne funkcje i zadania jest sztywna (wynika z ustaw), a jaka elastyczna. Na podstawie formularzy zostanie przygotowany plan, w którym po raz pierwszy pojawią się cele na poziomie funkcji.

– Cele będą pokazywać strategiczne dążenia rządu, ministerstw i instytucji – wyjaśnia Marta Postuła.

Dodaje, że po raz pierwszy do 20 funkcji (wyjątkiem będą dwie funkcje) zostaną przypisani ministrowie odpowiedzialni za ich realizację. Ministrowie kierujący działem administracji rządowej, wskazani jako wiodący dla danej funkcji w porozumieniu m.in. z Koordynatorem Krajowym Budżetu Zadaniowego i innymi dysponentami realizującymi daną funkcję wyznaczą jeden cel oraz dwa mierniki realizacji celu.

Szefowie resortów, również po raz pierwszy, będą mogli wskazać po jednym zadaniu priorytetowym. Resort wychodzi w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom. W zeszłym roku eksperci zwracali uwagę, że w budżecie zadaniowym nie zostali wskazani ministrowie kierujący działami administracji rządowej pełniący wiodącą rolę w ramach funkcji. Podnosili także, że w budżecie jest zbyt wiele zadań priorytetowych.

Ważne

Do zadań Koordynatora Krajowego Budżetu Zadaniowego należą m.in. koordynowanie opracowywania wzorów formularzy do przygotowania przez jednostki sektora finansów publicznych planów finansowych oraz prac nad wykazem zadań budżetowych, ich celów oraz mierników wykonania, a także zapewnienie zgodności zadań budżetowych ze strategiami