Adwokaci, architekci czy lekarze mogą od 2001 roku wykonywać swoją profesję w formie spółki partnerskiej. Ze względu na jej szczególny charakter mogą ją zawiązać wyłącznie osoby fizyczne posiadające uprawnienia do wykonywania określonego wolnego zawodu. Wymienia je kodeks spółek handlowych.

Kto może być partnerem

Zakaz uczestniczenia w spółce partnerskiej innych niż osoby fizyczne podmiotów uzasadniony jest szczególnymi regułami odpowiedzialności partnerów. Wynika to z ich aktywności zawodowej. Dochodzenie odpowiedzialności od osób występujących za lub w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających podmiotowość prawną mogłoby napotykać duże utrudnienia i narażać na niebezpieczeństwo interesy klientów spółki. Poza tym świadczenie usług profesjonalnych wymaga osobistego zaangażowania konkretnych osób. W stosunkach prawnych ogromne znaczenie ma bowiem element zaufania klienta do partnera.

Spółka może być tworzona do wykonywania jednego albo też większej liczby wolnych zawodów. Ze względów praktycznych może to być uzasadnione ich pokrewieństwem (np. adwokaci i radcowie prawni) albo tym, że się wzajemnie uzupełniają (np. lekarze i pielęgniarki). O tym, przedstawiciele jakich wolnych zawodów mogą się łączyć w ramach spółki partnerskiej, decydują przepisy odrębnych ustaw.

Renoma zamiast kapitału

Ze względu na specyficzny przedmiot działalności spółki partnerskiej wartość wkładów pieniężnych wnoszonych przez wspólników będzie miała niewielki wpływ na rozmiar wypracowanego zysku. Przy wykonywaniu wolnych zawodów, takich jak zawód prawnika czy lekarza, bardzo istotne znaczenie ma osoba świadcząca tego rodzaju usługi. Jej umiejętności, prestiż w środowisku mogą być ważnym argumentem przy podejmowaniu decyzji, czy skorzystać z usług oferowanych przez daną spółkę. Dodatkowo ważnym atutem może być efektywność i jakość świadczonych przez nią usług czy liczba klientów, z którymi nawiązała stosunki prawne. Niekiedy samo zamieszczenie w firmie spółki nazwiska partnera posiadającego określoną renomę znacznie bardziej przyczyni się do dochodowości spółki niż jakakolwiek inna wartość majątkowa wniesiona tytułem wkładu.

Dlatego najistotniejsze znaczenie w spółce ma nie tyle wartość wniesionych do niej wkładów pieniężnych, ile sama osoba wspólnika i jego kwalifikacje. Niezależnie od tego w umowie spółki niezbędne jest określenie wartości wnoszonych przez wspólników wkładów, gdyż ma to przełożenie na udział w zyskach. Wówczas to przyszli partnerzy muszą wycenić przydatność swojej osoby dla interesów spółki.