Natomiast prognoza wzrostu PKB dla strefy euro została przez Komisję obniżona do 1,3% (z 1,7% oczekiwanych w kwietniu). Wzrost średniorocznej inflacji (HICP) w strefie euro jest przewidywany na poziomie 3,6% (z 3,1% w kwietniu).

Spowolnienie gospodarcze w Europie tłumaczone jest niesprzyjającymi warunkami zewnętrznymi, w tym pogłębiającym się zamieszaniem na rynkach finansowym oraz wzrostem cen surowców. Według raportu KE, właśnie bodźce międzynarodowe miały znaczący wpływ na spadek produkcji w drugim kwartale.