3 sierpnia wchodzą w życie nowe uregulowania kodeksu spółek handlowych, które wprowadzają istotne zmiany w zakresie organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń. Możliwe będzie na przykład elektroniczne i korespondencyjne oddawania głosów przez akcjonariuszy, także tych, którzy przebywają za granicą.

Koniec z blokowaniem akcji

Szczególnie ważne dla akcjonariuszy jest również zniesienie instytucji blokowania akcji przed walnym zgromadzeniem. Podstawą do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będzie posiadanie przez akcjonariusza na rachunku zdematerializowanych akcji danej spółki, na koniec 16 dnia przed datą walnego zgromadzenia (tzw. record date - dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Akcjonariusz musi również zgłosić żądanie o wydanie odpowiedniego zaświadczenia, co powinno nastąpić nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę cykl rozrachunkowy, który dla transakcji sesyjnych z rynku regulowanego wynosi 3 dni robocze. Oznacza to, że aby posiadać akcje na rachunku w konkretnym dniu należy dokonać transakcji co najmniej na 3 dni robocze wcześniej. Już na dwa dni robocze przed dniem rejestracji akcjonariusz będzie mógł zbyć akcje na sesji giełdowej, zachowując prawo do udziału w walnym zgromadzeniu.

Niezbędne zmiany w regulaminach

-Zmiany te mają pozytywny wpływ na płynność, która jest podstawową kategorią rynkową mającą znaczenie dla atrakcyjności Giełdy– mówi Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

W przypadku, gdy dana spółka dopuści w statucie elektroniczną formę uczestnictwa powinna szczegółowo uregulować zasady, jakim będzie ona podlegać. W szczególności w statutach należy zwrócić uwagę na liczbę akcjonariuszy i ich miejsce przebywania, język a także wymagania sprzętowe, które akcjonariusz będzie musiał spełnić w celu uczestnictwa w zgromadzeniu.

- Wprowadzane do kodeksu spółek handlowych rozwiązania powstały w wyniku ogólnoeuropejskiej dyskusji. Kładą one nacisk na podnoszenie jakości komunikacji na rynku kapitałowym, na co warszawska Giełda już od kilku lat zwraca szczególną uwagę, wprowadzając wiele rozwiązań w tym zakresie- dodaje Ludwik Sobolewski.

Głosowanie korespondencyjne przez akcjonariuszy jest możliwe pod warunkiem, że przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Wiąże się to jednak z wieloma problemami praktycznymi. Spółka powinna jednoznacznie uregulować wątpliwe kwestie w tym zakresie w regulaminie walnego zgromadzenia.

Nowa regulacja daje również możliwość udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Uznanie takiej formy pełnomocnictwa jest dla spółki obligatoryjne.

Rekomendacje dobrych praktyk

W związku z wieloma wątpliwości związanymi z nowymi przepisami powołany został Komitet Sterujący ds. Standardów Walnych. Jest to wspólna inicjatywa Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

- Po raz pierwszy, nie czekając na regulatora, postanowiliśmy zaproponować rynkowi standardy, pracując społecznie i w imię najlepiej pojętego interesu uczestników rynku, aby proces organizacji Walnych Zgromadzeń przebiegał sprawnie i z korzyścią dla wszystkich. – powiedziała Beata Stelmach, Prezes SEG.

Wynikiem prac Komitetu i Grup są Rekomendacje dobrych praktyk działania spółek publicznych, instytucji rynku, firm inwestycyjnych, akcjonariuszy. Nie mają one charakteru prawnego, a ich celem jest umożliwienie uczestnikom rynku dostosowanie się do nowej rzeczywistości prawnej. 

Agnieszka Bobowska

Zmiany, które spółki powinny wprowadzić do regulaminów:

  • wskazanie adresu elektronicznego do kontaktów akcjonariuszy ze spółką
  • określenie sposobu zawiadamiania spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej
  • opisanie zasad udziału w walnym zgromadzeniu, w tym głosowania elektronicznego
  • opisanie zasad głosowania korespondencyjnego