Dochody budżetowe w 2008 r. wyniosły 253 mld 547 mln zł, zaś wydatki - 277 mld 893 mln zł.

Rozchody budżetowe były na poziomie 151 mld 459 mln zł. Złożyły się na nie spłaty krajowych zobowiązań długoterminowych Skarbu Państwa - 55,701 mld zł, wykup bonów skarbowych 37 mld 100 mln, spłata zagranicznych zobowiązań długoterminowych Skarbu Państwa - 8 mld 986 mln zł.

Przychody budżetowe wyniosły 175 mld 805 mln zł

Przychody budżetowe wyniosły 175 mld 805 mln zł i stanowiły źródło pokrycia potrzeb budżetowych państwa. Pochodziły one m.in. ze sprzedaży papierów wartościowych (ok. 137 mld zł), z prywatyzacji (2,3 mld zł), z pożyczek i kredytów zagranicznych (4,1 mld zł).

Rząd jest zobowiązany do przedstawienie sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej wáterminie 5ámiesięcy od zakończenia roku budżetowego.