Jak poinformował we wtorek Lewiatan, w kwietniu zostało przeprowadzone badanie na grupie 515 średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem było sprawdzenie "realnego wpływu osłabienia gospodarczego na strategie inwestycyjne przedsiębiorstw oraz diagnoza wizerunku dotacji unijnych wśród przedsiębiorców".

Z badania wynika, większość polskich przedsiębiorstw, mimo kryzysu gospodarczego, przygotowuje strategię inwestycyjną (41 proc.) lub plany inwestycyjne (29 proc.). Najczęściej zamierzają inwestować duże firmy zajmujące się handlem zagranicznym (import- eksport). Co piąta firma realizuje swoje inwestycje nie posiadając strategii ani planu.

Badanie było wykonane metodą wywiadów ankietowych wśród firm z sześciu sektorów: produkcja, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, gospodarka magazynowa i łączność, wynajem i usługi związane z obsługą działalności gospodarczej oraz edukacja.

Decyzje o inwestycji zależą od perspektyw rozwoju branży, a także od sytuacji finansowej konkretnej firmy. Według Lewiatana, "optymistycznym sygnałem są deklaracje przedstawicieli połowy przedsiębiorstw (51 proc.), że pomimo kryzysu będą kontynuować inwestycje zgodnie z wcześniejszym harmonogramem."

W opinii większości badanych (52 proc.), fundusze unijne pomagają w rozwijaniu działalności firm

42 proc. badanych firm stwierdziło, że kryzys spowodował zmianę ich planów. W tej grupie firm jedynie 2 proc. przedsiębiorców definitywnie zrezygnowało z inwestycji, ale też taki sam odsetek postanowił zwiększyć inwestycje. W co trzeciej firmie odłożono wszystkie planowane inwestycje na przyszłość (33 proc.). Były to przeważnie przedsiębiorstwa z sektora budownictwa, gdzie aż 84 proc. zrezygnowało z inwestycji. Powodem zmian planów inwestycyjnych był głównie spadek popytu krajowego (53 proc.).

Jak wykazało badanie, najwięcej inwestycji w latach 2009-2010 dotyczyć będzie modernizacji i rozwoju produkcji (28 proc.), rozbudowy bądź modernizacji budynków (24 proc.) oraz inwestycji w nowe technologie (14 proc.). Głównym źródłem finansowania będą środki własne - blisko 80 proc. firm biorących udział w ankiecie planuje (współ)finansowanie inwestycji z kapitałów własnych. 35 proc. chce skorzystać z funduszy unijnych, a co trzeci przewiduje wykorzystanie także kredytu bankowego.

W opinii większości badanych (52 proc.), fundusze unijne pomagają w rozwijaniu działalności firm. Jednocześnie wskazują, że pieniądze te są trudno dostępne z powodu nadmiernej biurokracji. Ale przyznają, że możliwość ubiegania się o te środki motywuje je do planowania nowych inwestycji.