Podmioty zintegrowane pionowo, funkcjonujące w chwili obecnej na rynku Unii Europejskiej, będą zobowiązane do sprzedaży aktywów przesyłowych, albo alternatywnie, do oddania ich niezależnemu operatorowi sieci, lub też do ich prawnego i funkcjonalnego wyodrębnienia poprzez stworzenie gwarancji szerokiej niezależności dla zarządu i rady nadzorczej, także w aspekcie nowych inwestycji.

Wymagania dla inwestorów

Zgodnie z przyjętym przez Parlament Europejski tzw. trzecim pakietem energetycznym, zmieniającym m.in. Dyrektywę 2003/55/WE, dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego oraz Dyrektywę 2003/54/WE, dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, kraje członkowskie Unii Europejskiej będą mogły wymagać od firm inwestujących w ich energetyczne sieci przesyłowe, by respektowały te same zasady, które obowiązują ich rodzime firmy.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami, zgodę na inwestycje w infrastrukturę przesyłową, mając na uwadze swobodę konkurencji, i bezpieczeństwo energetyczne, będą wydawać każdorazowo krajowe urzędy regulacyjne. Komisja Europejska będzie sprawowała nadzór, czy w całym procesie inwestycyjnym przestrzegane jest prawo unijne i zasada równego traktowania inwestorów.

Inwestorzy z państw trzecich, identycznie jak podmioty z krajów Wspólnoty, chcący bezpośrednio lub pośrednio inwestować w infrastrukturę przesyłową na terenie Unii Europejskiej, nie będą mogli sprawować bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad podmiotami wytwarzającymi lub dostarczającymi (sprzedającymi) energię. Analogiczne wymogi dotyczyć będą podmiotów wytwarzających lub dostarczających (sprzedających) energię, które nie będą mogły sprawować bezpośredniej lub pośredniej kontroli lub też wykonywać jakichkolwiek praw w stosunku do operatora systemu przesyłowego lub samej sieci przesyłowej.