Ubezpieczenia ładunków w transporcie (cargo) obejmują wszelkiego rodzaju mienie i towary przewożone w granicach Polski transportem wykonywanym na podstawie umowy przewozu mienia przez przewoźnika zawodowego (transport obcy) lub transportem własnym (środkami transportu własnymi, wynajętymi, leasingowanymi itp.). Adresatem ubezpieczenia mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą: produkcyjną, handlową lub usługową.

Warunki ubezpieczenia zaoferowane przez zakłady ubezpieczeń działające w Polsce są oparte na europejskich standardach. Produkty tego typu oferują m.in. Commercial Union TUO, Compensa TU Vienna Insurance Group, PZU, TUiR Warta.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia cargo jest mienie podczas przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywanego wszystkimi środkami transportu: samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, żeglugi śródlądowej. Ubezpieczenie może obejmować wszystkie fazy przewozu wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi mienia i składowaniem przejściowym (trwającym do 14 dni, 30 dni) na trasie transportu. Dodatkowo np. w Compensa TU VIG, PZU, TUiR Warta ochroną może być objęty również okres dokonywania załadunku lub wyładunku.

Ubezpieczenie mienia przewożonego transportem obcym lub własnym może być zawarte w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub pełnym.

W większości towarzystw podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe m.in. wskutek zdarzeń losowych: deszcz nawalny, eksplozja, grad, huragan, powódź, pożar, uderzenie pioruna, uderzenie przedmiotu w środek transportu, wandalizm, wypadek środka transportu.

Zakres rozszerzony obejmuje dodatkowo szkody powstałe wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu (wtedy gdy zamknięty środek transportu został pozostawiony na czas postoju na terenie parkingu strzeżonego), uderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku.

Natomiast zakres pełny obejmuje szkody powstałe wskutek wszelkich zdarzeń losowych, nie wyłączonych w OWU.

Dodatkowe ryzyka

W ramach ubezpieczenia mienia w transporcie np. PZU pokrywa koszty związane z użytymi przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego środkami w celu ratowania mienia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Dodatkowo są rekompensowane koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami utylizacji ubezpieczonego mienia. Mogą zostać również pokryte koszty ekspertyzy szkodowej wykonanej na zlecenie lub za zgodą towarzystwa oraz uzasadnione koszty delegacji ubezpieczonego lub jego przedstawiciela na miejsce powstania szkody.

Natomiast np. w TUiR Warta istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia od ryzyk politycznych (strajkowych, wojennych) oraz ubezpieczenia podczas zdarzenia nieobjętego ubezpieczeniem na czas transportu składowania w magazynach portowych, celnych, przewoźnika, spedytora, wystaw i targów oraz składowania przed/po wystawach/targach.

Warunki umowy

Umowa może być zawarta na czas trwania jednego transportu lub na czas wszystkich transportów dokonywanych w czasie jej obowiązywania.

Na przykład w Compensa TU VIG umowę ubezpieczenia można zawrzeć według systemu polisy jednostkowej (konkretny transport ładunku) oraz według systemu polisy obrotowej, jeśli ochroną ubezpieczeniową mają zostać objęte wszystkie przewozy ładunków.

W TUiR Warta przedsiębiorca ma w bezskładkowym pakiecie załadunek i rozładunek transportu (za ubezpieczenie podczas tych czynności nie płaci składki) oraz ma możliwość ubezpieczenia w ramach jednej umowy ubezpieczenia generalnego, na tych samych warunkach, przewozów krajowych i międzynarodowych. Z kolei w Commercial Union TUO zwracają koszty poniesione w celu zabezpieczenia ładunku bezpośrednio zagrożonego szkodą; oraz koszty wynikłe z zastosowania przez ubezpieczającego wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody w ładunku, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się nieskuteczne.

W TUiR Warta istnieje możliwość uwzględnienia w sumie ubezpieczenia: podatku od towarów i usług VAT; kosztów dostarczenia ładunku do miejsca przeznaczenia czy opłat celnych.

STAWKI ZA UBEZPIECZENIE

PZU

Ubezpieczenie Cargo krajowego – składka 1012 zł (roczna), przy założeniu, że przedmiotem ubezpieczenia są artykuły spożywcze, obrót towarowy wynosi 3 mln zł. Zakres ubezpieczenia obejmujący m.in. ryzyka losowe (ogień, uderzenie pioruna etc.), kradzież oraz operacje załadunku wyładunku.

Compensa TU VIG

Podstawę naliczenia składki ubezpieczniowej stanowi wartość ładunku objętego ubezpieczeniem – dla polisy jednostkowej, a dla polisy obrotowej – przychód osiągnięty przez ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności.

NIEKTÓRE WYŁĄCZENIA

Jednym z podstawowych wyłączeń jest szkoda powstała wskutek niewłaściwego opakowania lub wadliwego załadowania ładunku oraz szkody w towarze powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność. Nie podlegają ochronie w ubezpieczeniu mienia w transporcie np.: wartości pieniężne, banderole, akcyzy, karty kredytowe lub płatnicze, bony towarowe; dokumenty, akta, modele, wzory; mienie w ramach handlu obwoźnego; mienie uszkodzone, niesprawne, zdekompletowane; odpady i surowce wtórne; żywe zwierzęta; zwłoki i szczątki ludzkie; bagaż osobisty; dzieła sztuki oraz przedmioty o wartości kolekcjonerskiej.